[sitemap]

< BogFeature

BogFeature
Den europæiske forbindelse

- Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter 

Af Poul Ulrich Jensen

Kammerjunker O.J. Rawert, der er mest kendt for sine beskrivelser af den tidlige danske industris vilkår, besøgte under en rundrejse i 1819 også en del danske hospitaler, bl.a. dårekisten ved Frue Kirke i Aarhus. Det blev en noget chokerende oplevelse, for der var kun ”aflukker til de Sindssvage – ikkun igjennem en lille Aabning kan den Syge erholde Lysning og frisk Luft. Paa Gulvet er udbredt Halm, som hver 14de Dag fornyes.” Dette ”behandlingstilbud” bestod indtil 1861, men allerede i slutningen af 1830’erne var der kommet gang i en livlig debat om det danske sindssygevæsen. Hvordan kunne man tage hånd om både de ”bindegale” uhelbredelige og de ”sinds- eller nervesvage” helbredelige patienter?

Lægen Harald Selmer fik en afgørende indflydelse på de moderniseringsbestræbelser, der fra midten af 1800-tallet på det nærmeste revolutionerede den danske psykiatri, og han er hovedpersonen i en ny udgivelse fra Museum Ovartaci, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Efter lægeeksamen i 1838 var han et par år ansat på Skt. Hans Hospital ved Roskilde, hvor han stiftede bekendtskab med dagligdagen på en institution for psykisk syge. Han fandt A.D. Gørickes ledelse og behandlingsmetoder højst utilstrækkelige og kritiserede dem kraftigt i artiklen ”Om Psykiatriens Tilstand i Danmark, med særligt Hensyn til Skt. Hans Hospital paa Bidstrupgaard”. Harald Selmer flyttede i 1846 til København, hvor han blev kendt i lægekredse, dels som redaktør af tidsskriftet ”Bibliothek for Læger”, dels som talsmand for en ny psykiatrisk praksis, der tog udgangspunkt i videnskab og erfaring.

Hans engagement blev belønnet med en plads som lægekyndigt medlem af den kommission, der skulle udforme planerne for en ny helbredelsesanstalt i Nørrejylland. Det lå i tidsånden, at man i sådanne tilfælde orienterede sig om de nyeste fremskridt i udlandet – en europæisk ”dannelsesrejse” var næsten obligatorisk. Harald Selmer begav sig derfor i vinteren 1847- 48 på en længere studietur til en række europæiske sindssygeanstalter, og han opsummerede kort efter sin hjemkomst indtrykkene i en redegørelse om ”Daarevæsenets Bygningsforhold i Tyskland og England”. Som titlen signalerer, stod det ham klart, at de fysiske rammer var af stor betydning for behandlingen. 

Dansk psykiatri kom med Harald Selmer som primus motor ind i en periode, hvor patientvilkårene ændrede sig fra en ren opbevaring til afsøgning af mulighederne for helbredelse. Der blev lagt vægt på rolige og naturskønne omgivelser og derfor gjort meget ud af et tiltalende have- og parkanlæg omkring anstalten. Patienterne skulle også ”genopdrages” til en normal tilværelse gennem meningsfuld beskæftigelse tilpasset deres sociale position. I 1852 blev de nye principper omsat til virkelighed, da ”Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge” i Risskov ved Aarhus åbnede den 1. september med Harald Selmer som leder. Hospitalskomplekset var et imponerende byggeri, der bar tydeligt præg af, at arkitekten bag hed Michael Gottlieb Bindesböll.

Få år senere stod yderligere to moderne sindssygeanstalter færdige - Oringe ved Vordingborg og Kurhuset ved Skt. Hans Hospital nær Roskilde. De blev indviet i henholdsvis 1858 og 1860, og i begge tilfælde havde Harald Selmer haft en central rolle i planlægningen. Den udvikling, han satte i gang, fortsætter også i dag, hvor der er planer om at bygge et nyt psykiatrisk hospital i Skejby nord for Aarhus som en integreret del af et ”supersygehus”. Det ville sikkert glæde Harald Selmer at se psykisk sygdom behandlet på lige fod med fysiske skavanker som fx et brækket ben.

Informationsmedarbejder Eddie Danielsen kommer i denne nye publikation fra Museum Ovartaci på forholdsvis få sider langt omkring i sin beskrivelse af en afgørende epoke i det danske sindssygevæsen. Nye ideer og idealer brød igennem og fik et synligt udtryk i de moderne anstalters arkitektur og omgivelser. Og som titlen ”Den europæiske forbindelse” lægger op til, var det i høj grad inspirationen fra udlandet, der prægede denne udvikling. Teksten, der er på både dansk og engelsk, suppleres med talrige fine illustrationer.

 

Del på Facebook, digg, m.m.

 

Eddie Danielsen

Den europæiske forbindelse - Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter

Udg. af Museum Ovartaci

46 sider, ill., 140 kr.

Museum Ovartaci >