Menu

Referat. Repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd lørdag 8. oktober 2011, kl. 13.30-14.45, Quality Park Hotel, Viaduktvejen 28, Middelfart 5500

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg i h.t. stk. 10-11
eventuelt
Referent: Søren Bitsch Christensen

 

Dirigent

Jørgen Thomsen, SLA, blev valgt til dirigent.

 

Forretningsorden

Den gældende forretningsorden blev fulgt.

 

Godkendelse af nye medlemmer

Forsamlingen imødekom alle ansøgninger om medlemskab. Nye medlemmer blev dermed: Sydvestjyske Museer, Dansk Posthistorisk Selskab, Motorhistorisk Samråd og Aarhus Stadsarkiv.

 

Formandens beretning

Vigtigst for en forening er selvfølgelig, at der er medlemmer – og dermed opbakning til foreningens ide og virke. Det er der heldigvis. Der er i årets løb fremsendt anmodninger om medlemskab fra: Sydvestjyske Museer, Dansk Posthistorisk Selskab, Motorhistorisk Samråd og Aarhus Stadsarkiv. Enkelte medlemmer har ikke betalt kontingent, heriblandt Det Juridiske Fakultet, mens Vartov Arkivet er ophørt. Alt i alt må vi sige, at det er tilfredsstillende, at medlemstallet fastholdes, selvom vi skal være opmærksomme på de ikke-betalte kontingenter.

Det er derimod ikke særlig tilfredsstillende, at en større kampagne, gennemført i foråret 2011, hvor vi kontaktede en række historiske foreninger og nye museumsinstitutioner m.fl. kun resulterede i ét nyt medlem. Vi kan godt komme lidt i klemme, når fx museerne slår sig sammen og derefter ophører med at være mange institutioner, men indtil videre går det altså fint. Men det er klart, at vi bør kunne få flere medlemmer fra nye former for mindre historiske foreninger, så det skal vi arbejde på.

 

Nyt tidsskrift – foreløbigt en succes

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at driften af Fortid og Nutid endte med at være et sugerør ned i foreningens kasse. Jeg har på de foregående repræsentantskabsmøder fremlagt planerne om at opgive papirtidsskriftet og i stedet udgive et e-tidsskrift. Det blev jo til tidsskriftet Kulturstudier, som vi udgiver sammen med Foreningen Danmarks Folkeminder. Der blev i årets løb lavet en samarbejdsaftale, der styrer det økonomiske mellemværende mellem parterne.

I 2010 udkom de første to numre. Økonomien blev som tidligere omtalt sikret ved generøse fondsbidrag og ved bidrag fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Vi har nu overblik over økonomien i tidsskriftet under de nye vilkår, og vi kan med sikkerhed sige, at tilskuddet fra Forskningsrådet er i underkanten af det nødvendige. Det er ikke gratis at udgive et e-tidsskrift. Der er udgifter til redaktion, webmaster, grafiker og redaktionssekretær – og tro nu endelig ikke, at nogen har været fyrsteligt betalt. Forskningsrådet bør udvide sin støtte til tidsskrifter, der følger Forsknings- og Innovationsstyrelsens retningslinjer for god videnskabelig skik og har opnået den nødvendige bibliometriske rangvurdering.

Kulturstudier er ikke det samme som Fortid og Nutid. Vi vil se indholdet gå mere i retning af det etnologiske, og vi har indført, at hvert andet nummer kan være et temanummer. Det kulturhistoriske i bred forstand vil vi fastholde, og vi håber og tror, at Kulturstudier fortsat kan være det bedste dansksprogede tidsskrift, når danske arkiver, museer og universiteter ønsker at publicere deres medarbejderes videnskabelige arbejder. Vi har selvfølgelig også lagt mærke til, at Kulturministeriet og KUAS ser ud til at ville fremlægge en forskningspubliceringspolitik, som vil forudsætte, at der findes et tidsskrift som vores. Så må vi håbe, at de også vil betale lidt til det. I den forbindelse vil jeg nævne, at jeg sammen med lektor Jes Fabricius Møller skrev til kulturministeren om forholdene for dansksprogede kulturvidenskabelige tidsskrifter og fik det svar, at det ikke var muligt for dette ministerium at støtte, da det er Forskningsministeriets område.

Redaktionen var i 2010/2011 Stefan Pajung (redaktionssekretær), Mette Tapdrup Mortensen (ansvarshavende), Annette Vasström, Astrid Pernille Jespersen, Thomas Lyngby og Else Marie Kofod, og Jesper Overgaard Nielsen har været webmaster. Henrik Gjøde Nielsen var også med i begyndelsen, men måtte siden trække sig. Henrik har ydet et stort arbejde i Fortid og Nutid, hvad vi er ham taknemmelige for.

På det redaktionelle plan har vi bl.a. arbejdet med at udbygge hjemmesiden (men der er stadig meget, vi kan gøre) og få aftaler med diverse internationale bibliografiske databaser med mulighed for royalties (vi får se…). Statsbiblioteket gør et godt arbejde med at placere tidsskriftet i danske baser og med at få det indekseret i fx bibliotek.dk. Tidsskriftet er blevet godt eksponeret, men vi skal markedsføre det endnu bedre. Ikke desto mindre viste en opgørelse alene for de første 5 måneder (dvs. for de to første numre), at Pdf-filerne med artiklerne er åbnet 2400 gange på de første 5 mdr., hvilket iflg. Statsbiblioteket ligger betydeligt over det normale. Dertil kommer abstracts, hvor der ikke er tilknyttet tæller. 27 har købt papirudgaven. Dertil kommer diverse særtryk.

 

Styrelsens arbejde – og foreningens økonomi

Vi har jo arbejdet på at forbedre foreningens økonomi. Det er faktisk noget sludder at sige, for det, vi i virkeligheden har arbejdet på, har været at redde foreningens økonomi. Vi var nødt til at opsige Ingrid Christensen, vores mangeårige medarbejder på Landsarkivet for Sjælland; det var meget beklageligt. Den fulde økonomiske fordel ved det høster vi dog først i 2011.10.07

Bogsalg og medlemsservice blev derefter overladt til Museumstjenesten. Der skulle betales for at oprette samarbejdets praktiske dele, og derfor får vi også her først det fulde udbytte at se i regnskabet for 2011. Vi har været glade for samarbejdet med Museumstjenesten. Vi kan ikke overføre hele vores boglager til dem, så i praksis har vi opgivet at markedsføre og sælge nogle af vores titler. Men alle titler med salg i er overført til deres boglager. Vi har dog et større boglager liggende på Rigsarkivet, og vore medlemmer er meget velkomne til at forhøre sig hos os, om ikke de må komme og hente dem gratis på Rigsarkivet. Vi mistede i øvrigt en stor del af lageret af usolgte numre af Fortid og Nutid pga. vandskader som følge af sommerens syndflod over København.

Et tredje tiltag til forbedring af økonomien er i øvrigt, at vi i år har udsendt indkaldelser til årsmødet pr. mail til medlemmer (med undtagelse af de medlemmer, vi ikke har mailadresser på). Vi har også lagt årsberetning og regnskab frem på formandens blog på historie-online.dk, nu hvor ikke længere har Fortid og Nutid.

Revisionsudgifterne har tidligere været meget store. De beløb sig i 2009 til 40.700 kr. plus moms. Vi fik indhentet et nyt tilbud, der lød på 23.000 kr. plus moms. Forhåbentlig kan vi få det lidt længere ned, da arbejdets omfang er meget mindre nu end tidligere.

Vi har stadig et mindre underskud på Årets Historiske Bog, og vi kan også risikere, at der er år, hvor historie-online giver underskud (jf. nedenfor), men det overordnede billede er, at DHF nu har en sikker driftsøkonomi, der kan hvile på medlemmernes betalinger. Hvis vi vel at mærke fastholder medlemmers antal og ikke udvider vores aktiviteter.

 

Årets Historiske Bog

Vi uddelte en pris til en værdi af 25.000 kr. Kulturministeriet ydede igen i år 15.000 kr., og Skalk og tidsskriftet Alt om Historie gav også generøse bidrag, og dermed endte vi med, at der kun var et mindre underskud på arrangementet.

Kulturminister Per Stig Møller overrakte prisen på 25.000 kr. ved et arrangement i Rundetårn tirsdag den 8. februar 2011.

469 historie-online brugere (ud af i alt 1578 stemmer) stemte på Peter Henningsen og Ulrik Langens bog om livet i 1700-tallets København helt nede på gadeplan – mellem ludere, lommetyve, falskspiller og natmænd. Bogen hedder jo helt korrekt Hundemordet i Vimmelskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København. Herefter fulgte Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark – monumenter, mindesmærker og mødesteder, Tom Buk-Swienty: Dommedag Als – 29. juni 1864, Sofie Lene Bak: Ikke noget at tale om – Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945 og Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit – Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983.

Poul Porskær Poulsen forestod udvælgelseskomiteens arbejde og var drivkraft bag fremskaffelsen af det økonomiske grundlag. Poul yder både her og som redaktør ved historie-online et stort og nødvendigt arbejde.

 

Historie-online

www.historie-online.dk tryk disse godt og vel tyve tegn, og du kommer stadig ind på en af de mest besøgte – måske den mest besøgte – danske website om historie. Det kommer jo ikke af sig selv. Hvor mange tænker mon over, at vores webkvinde Charlotte S.H. Jensen bruger timer på at bringe historie-online så langt frem i Google-søgninger som muligt? Hun har ført historie-online over på facebook og twitter – og besøgstallene taler for sig selv:

504.988 besøg

365.272 besøgende

 1.195.871 sidevisninger 

Det er stadigvæk temasiderne om højtiderne, der trækker mest. På de sociale medier: I 2010 havde vi omtrent 250 såkaldte followers på Twitter og 1.487 kontakter på Facebook, en stigning på 86 %. På Facebook havde vi 43.791 opslagsvisninger og 622 feedbacks; det sidste er meget flot og viser brugernes aktive stillingtagen til det indhold, vi viser her.

Spørgsmålet er jo, hvad vi gør i fremtiden – og fremtiden er ved at melde sig! Charlotte yder en kæmpeindsats og får ikke en krone for det. Kurt Moskjær er velvillig sponsor med sin servervirksomhed, og vi fik i årets løb meget glædelige bidrag fra Den Gamle By, Museum Sønderjylland og Skalk. Vi har nogle medhjælpstimer, men det forslår alt sammen ikke, fordi vi står over for at skulle lægge sitet om til en ny platform. Og i den forbindelse “tvinges” vi til at overveje, hvem der skal være nyhedsredaktør. Skal vi have flere? Skal vi have ambassadører? Skal landssammenslutningerne have deres egne subsites? Skal vi fortsat have boganmeldelser, eller skal vi lade dem overgå til Kulturstudiers hjemmeside?

Vi indkaldte i foråret nogle af de fremmeste webformidlere fra forskellige kulturinstitutioner, fortrinsvis museer, til at drøfte disse spørgsmål sammen med os. Der kom flere gode ideer, og vi fik mod på at indlede et samarbejde med et museum, for vi skal have ekstra arbejdskraft, hvis vi skal kunne løfte opgaven. Den er nemlig større, end man måske lige skulle tro. Alt materialet skal flyttes manuelt over i et nyt system. Vi har også talt med flere museer, men indtil nu har ingen haft mulighed for at gå ind i et samarbejde. Jeg synes, det er frustrerende, at vi ikke kan få et gennembrud på dette felt.

Foranlediget af Motorhistorisk Samråds repræsentant var der en drøftelse af, om vi gør tilstrækkeligt for at udbrede kendskabet til historie-online. Styrelsen var selvfølgelig åben over for dette, men mener ellers, at besøgstallene viser, at mange kender til sitet. Herudover var der et godt råd fra Det Kongelige Bibliotek om, at ikke man behøver opdatere og transportere alt ændre materiale, hvis man flytter webindhold til en anden platform. Websider må også gerne bære spor af den tid, de er fra. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

 

Regnskab

Det fremlagte regnskab blev godkendt. Regnskabet er siden publiceret på www.historie-online.dk. Der var en drøftelse af foreningens økonomiske genopretning efter, at likviditeten ved årsskriftet 2010/2011 havde været faretruende lav. Forsamlingen havde ikke kritiske bemærkninger til den genopretningsbestræbelserne.

 

Indsendte forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Styrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skulle være 400 kr. for enkeltstående foreninger samt 4.000 kr. for landssammenslutninger. Det blev vedtaget. Det fremlagte budget blev også vedtaget, selv om der var bemærkninger om, at det måske var for forsigtigt på enkelte punkter, idet der faktisk er kendskab til forløbet af første halvår 2011.

Styrelsen indstillede, at man som revisor benytter Hans Nielsen, partner og statsautoriseret revisor i firmaet RSM Plus A/S, Aarhus-afdelingen. Hans har hidtil været vores revisor, mens han var i firmaet Ernest & Young. Det blev vedtaget.

 

Valg

Der var kun et styrelsesmedlemskab til besættelse: Gunnar Jacobsen fra Told- og Skattehistorisk Selskab blev uden afstemning og uden modkandidater valgt for to år.

Som suppleanter blev valgt for to år: Mikael Kristian Hansen, Teatermuseet i Hofteatret, og Henriette Kragh Jacobsen, Fredensborg Arkiverne.

Dvs. følgende direkte medlemmer fortsætter frem til næste repræsentantskabsmøde: Kristian Buhl Thomsen, repræsenterende Den Gamle By, Pernille Sonne, Statens Arkiver, Søren Bitsch Christensen, valgt af Institut for Historie og Områdestudier, men nu Aarhus Stadsarkiv.

Som suppleanter blev valgt for 2 år: Mikael Kristian Hansen, Teatermuseet i Hofteatret, og Henriette Kragh Jacobsen, Fredensborg Arkiverne

Landssammenslutningerne vælger selv deres medlemmer. I år har Organisationen Danske Museer været repræsenteret ved Hans Munk Pedersen, Bangsbo Museum & Arkiv, Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet/Statens Arkiver har repræsenteret Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, Aase Windeballe har repræsenteret Dansk Lokalhistorisk Forening, Leif Juul Pedersen, Skanderborg Historiske Arkiv, har været Sammenslutningen af Lokalarkivers mand, og endelig har Trine Grejsen repræsenteret Organisationen Danske Museer. Tak til jer alle!

En stor tak skal der lyde til det mangeårige medlem, Knud Rahbek Frederiksen fra Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, der er afgået i foråret 2011 og har overladt pladsen til Lena Sørensen.

ODM fremover vil være repræsenteret i Dansk Historisk Fællesråd ved museumsleder Frank Allan Rasmussen, Frederiks Værk. Velkommen til Frank!

 

Eventuelt

Der var ikke punkter til drøftelse. Styrelsen enedes om at konstituere sig senere, når alle medlemmer kunne være til stede.

  

Til vitterlighed:

 Jørgen Thomsen, stadsarkivar, Odense, formand for SLA

Dirigent