Menu

Vedtægter for Dansk Historisk Fællesråd (DHF) 

 
NAVN
§ 1
Navn: Dansk Historisk Fællesråd (DHF).

FORMÅL
§ 2
DHF har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved
-         at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og institutioner.
-         at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område og at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne.
-         at afholde møder, udgive publikationer m.v.
-         at virke som kontaktorgan overfor tilsvarende udenlandske og internationale organisationer.

MEDLEMMER
§ 3
Som medlemmer kan optages landssammenslutninger, hvis væsentlige formål er at varetage medlemmernes interesse for historie, samt foreninger og institutioner, der arbejder  til fremme for historisk forskning og formidling.

Stk. 2
Nye medlemmer optages af styrelsen og forelægges til endelig godkendelse af repræsentantskabet på førstkommende ordinære møde.

stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1/2 års varsel til en 1. januar.

REPRÆSENTANTSKAB
§ 4
Repræsentantskabet er DHFs højeste myndighed.

stk. 2
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år normalt inden udgangen af 3. kvartal.

stk. 3
Repræsentantskabet indkaldes af styrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

stk. 4
Repræsentantskabsmødets dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg i h.t. stk 10-11
eventuelt
stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være styrelsen i hænde senest 4 uger før. Indkomne forslag udsendes senest 14 dage før mødet.

stk. 6
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes, såfremt mindst 1 af landssammenslutningen eller 15 af de øvrige medlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden.

stk. 7
Repræsentantskabet består af 1 delegeret for hvert medlem. Hvert medlem kan sende flere deltagere til mødet.

stk. 8
Såfremt en delegeret ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 9
Styrelsen består af 1 medlem repræsenterende hver landssammenslutning samt 4 medlemmer, valgt af DHFs direkte medlemmer.

stk. 10
Landssammenslutningerne udpeger hver 1 styrelsesmedlem og er i øvrigt selvsupplerende. De direkte medlemmer vælger den øvrige styrelse, samt 1 suppleant. Hver af deres delegerede har 1 stemme. Valget gælder for 2 år ad gangen. Første gang afgår ved lodtrækning 2 af de valgte styrelsesmedlemmer efter 1 år.

stk. 11
På repræsentantskabsmødet vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

stk. 12
Ved alle afstemninger bortset fra valg af styrelsesmedlemmer har landssammenslutningernes delegerede hver 5 stemmer og de direkte medlemmers delegerede hver 1 stemme.

stk. 13
Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer (jf.  dog § 8 stk. 1). Såfremt der ved valg opstår stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Ved stemmelighed i øvrigt, bortfalder forslaget.

stk. 14
Der udarbejdes beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet, der efter skriftlig godkendelse af dirigenten udsendes til medlemmerne.

STYRELSEN
§ 5
Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

stk. 2
Styrelsen er DHFs øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. For forpligtelser over for tredjemand jf. § 6 stk. 3.

stk. 3
Styrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. Styrelsen fastsætter udvalgets kommissorium og udpeger dets formand.

stk. 4
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 5
Landssammenslutningerne udreder udgifterne ved deres andel i styrelsesarbejdet, herunder al mødeaktivitet, mens DHF udreder de tilsvarende udgifter for de øvrige medlemmers vedkommende.

stk. 6
Styrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft.

ØKONOMI
§ 6
Medlemmerne betaler et kontingent til DHFs virksomhed. Medlemskontingentet fastsætte af repræsentantskab på repræsentantskabsmødet.

stk. 2
DHFs virksomhed kan udover medlemskontingent finansieres af tilskud fra offentlige myndigheder, fonde m.v.

stk. 3
For de forpligtelser, DHF måtte påtage sig over for trediemand, hæfter alene dets formue. For at styrelsen skal kunne forpligte DHF, kræves mindst underskrift af formanden. I dennes forfald af 2 styrelsesmedlemmer.

stk. 4
Regnskabsåret er kalenderåret.

VEDTÆGTSÆNDRINGER 
§ 7
Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabsmødet.

stk. 2
Vedtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflertal på repræsentantskabsmødet.

OPLØSNING
§ 8
DHF kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende repræsentantskabsmøder. På det første møde, der skal indkaldes med mindst 8 ugers varsel, skal forslag herom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

stk. 2
Såfremt der på et repræsentantskabsmøde måtte være flertal, jf. stk. 1, skal der mindst 4 uger og højest 8 uger efter denne beslutning indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 3 ugers varsel. På dette møde skal forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal. På samme møde skal der træffes beslutning om anvendelse og afvikling af DHFs eventuelle midler, der skal anvendes til støtte for dansk historisk forskning og formidling. DHFs arkiv overdrages Rigsarkivet.

stk. 3
Styrelsen forestår DHFs likvidation. 

 

 

Vedtaget på repræsentantskabsmøde 24. april 2019