Menu

Referat af DHF’s repræsentantskabsmøde, Dalum Landbrugsskole, 14. april 2012

 

Der var mødt ni medlemmer frem. Indledningsvis lød der lidt kritik af, at indkaldelsen ikke var sket via historie-online eller dettes nyhedsbrev. Forsamlingen gik herefter over til dagsordenen.

 

1. Valg af dirigent

Jakob Ørnbjerg blev på styrelsens opfordring valgt til dirigent.

 

2. Forretningsordenen blev godkendt.

 

3. Nye medlemmer

Selskabet for Aalborgs Historie og Livgardens Historiske Samling havde ansøgt om medlemskab og blev optaget som medlemmer.

 

4. Formandens beretning

Medlemmer

I en tid med faldende tilslutning til foreninger i almindelighed og herunder også historiske foreninger er det glædeligt, at Dansk Historisk Fællesråd fastholder sit medlemstal. SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger – har desværre valgt at trække sig fra styrelsen, ikke på grund af utilfredshed med arbejdet, men for at spare penge. Vi har rettet henvendelse til DIS-Danmark, om denne landssammenslutning kunne tænke sig at træde ind i styrelsen i stedet. Vi finder det meget vigtigt, at slægtshistorikerne er med i styrelsen.

 

Aktiviteter

Det er ikke længe siden, vi sidst har holdt repræsentantskabsmøde. Det var i Middelfart i forbindelse med SLA’s årsmøde i oktober. Når vi holder det allerede nu igen, skyldes det, at det giver den bedste rytme i foreningsarbejdet at få regnskabet og budgettet fremlagt og godkendt i årets begyndelse. Men vedtægterne giver mulighed for at afholde repræsentantskabsmøde inden udgangen af blot 3. kvartal, så det kunne en kommende styrelse måske lave om?

Vores hovedaktiviteter i den korte, mellemliggende periode har været historie-online, Årets Historiske Bog og tidsskriftet Kulturstudier. Politiske initiativer med enten bredere appel eller rettet mod faghistoriske problemstillinger har vi ikke været gode til at tage op. Det er i det hele taget et vanskeligt område for DHF, for landssammenslutningerne blandt vores medlemmer er i dag væsentligt bedre rustet økonomisk og organisatorisk, end vi er – hvor det engang i tidernes morgen var omvendt. Ikke desto mindre synes jeg, vi skal være bedre til at tænke i de baner. Der er emner, der bedst kan tages op fra en neutral platform som vores.

 

Historie-online

Historie-online er vores flagskib, hvad alene besøgsstatistikken viser:

·         547.000 årlige besøg.

·         416.000 unikke brugere.

·         1,2 millioner sidevisninger i 2011.

Nyhedsbrevet holdes af 7.300 personer eller institutioner, og vi kan se, at hver tredje læser det hver gang.

De mest populære sider – eller skulle man sige anledninger – er fortsat årets højtider. De mest populære sider har således været dem om Mortensaften, Skt. Hans, Luciadag og Store Bededag. Disse emner er også blandt de mest populære søgeord, suppleret af fx fastelavn, slægtsforskning og talemåder.

Vores anvendelse af sociale medier er også stigende. På facebook  har historie-online eksempelvis 1931 fans. Den største demografiske gruppe blandt brugerne er kvinder i alderen 45-54 (14%), dog skarpt forfulgt af både de lidt ældre 55+ og de lidt yngre på 25-34. Historie-online har en svag overvægt af kvinder som fans. I 2011 var der 537.105 opslagsvisninger (det er sidste år, Facebook leverer denne oplysning, idet deres statistik laves om).  Der er tale om en stigning på 1.127% fra 2010. Sidens IPM er på 3.06 (det er ikke så dårligt, fx både nationalmuseet og Statens Museum for Kunst ligger omkring 3-4). IPM angiver brugerengagement, dvs. i hvor høj grad brugerne finder indholdet relevant/interessant nok til at kommentere, like og dele. På Twitter har historie-online 333 followers og findes på 19 lister.

Historie-online er et flagskb, men det er flagskib med mange blinde passagerer eller passagerer, der har løst billet til C-klassen, mens de i virkeligheden sidder oppe på A-dækket ved kaptajnens bord – så at sige. Uge efter uge rundsender vi nyheder fra statslige institutioner og andre større institutioner, museer, arkiver og foreninger til den mest historieinteresserede og dedikerede kreds af almindelige borgere Det kan lade sig gøre, fordi der lægges mange, mange gratis timer arbejde i sitet. Først og fremmest af Charlotte S.H. Jensen og redaktøren og den bogansvarlige, Poul Porskær Poulsen. Men det ville være rart med en større økonomisk dækning fra de institutioner, vi bringer nyheder fra. Heldigvis er der enkelte gode sponsorer – tak til Den Gamle By, Museum Sønderjylland, Skalk og Moskjær!

 

Kulturstudier

Siden sidst er udkommet et nummer: 2011:2, som var et temanummer af Kulturstudier om krop, sundhed og sygdom med titlen Kropjekt. Nummeret var redigeret af Anne Leonora Blaakilde, Astrid P. Jespersen, Aske Juul Lassen og Maja Schøler, mens tilsynsførende fra den faste redaktion var Søren Bitsch Christensen. Nummeret beseglede det tætte samarbejde, tidsskriftet har med Saxo-instituttet, og i dette tilfælde i særdeleshed med Afdelingen for Europæisk Etnologi.Redaktionen bestod i 2011 af Annette Vasstrøm, Nationalmuseet, Else Marie Koefoed fra Dansk Folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Mette Tapdrup Mortensen, Kroppedal Museum, Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv og Astrid Pernille Jespersen, Københavns Universitet. Stefan Pajung fra Aarhus Universitet og Henrik Gjøde Nielsen fra Hals Museum var aktive i årets løb, men måtte desværre sige fra på grund af andre opgaver. Der skal lyde en stor tak til dem for deres vigtige bidrag til at få tidsskriftet godt i gang. Ved årets slutning kom ph.d.-studerende Mads Bredam fra Saxo-instituttet med som redaktionssekretær, idet han lægger nogle af sine såkaldte institutarbejdstider som stipendiat til denne opgave. Det vil jeg gerne sige instituttet tak for at have nikket til!Jeg synes, Kulturstudier holder stilen. Jeg håber, vi kan rykke et trin op ad den forskningsbibliometriske indikator i 2012.

Indtil da kan vi glæde os over mange læsere. Vi kan jo måle præcist, hvor mange downloads der er af hver artikel og af det samlede tidsskrift. Downloads af Kulturstudier: 2010: 898. 2011: 3.634. 2012 (tre måneder): 850.

 

Årets Historiske Bog 2011

Igen i år havde den dygtige og flittige nomineringskomite gjort et stort arbejde og lagt fem kandidater frem til læsernes afgørelse. Nomineringskomiteens medlemmer var direktør Michel Steen Hansen (historiker), Danmarks Biblioteksforening; programmedarbejder Lone Leegaard (arkæolog), Danmarks Radio; arkivar Poul Porskær Poulsen (historiker), Vejle Stadsarkiv; Ulla Tofte (historiker), Golden Days; Jes Fabricius-Møller (historiker), Saxo Instituttet, Københavns Universitet; Christian Adamsen, SKALK. Sponsorer var Skalk, Kulturministeriet, Krista og Viggo Petersens Fond, Det Kongelige Bibliotek og Alt om Historie. På grund af den store sponsoropbakning kunne vi i år ved en fin reception i Det Kongelige Bibliotek give hele 35.000 kr. til vinderen.

Og vinderen blev —- Ning de Coninck-Smith med bogen Barndom og arkitektur – Rum til danske børn i 300 år, udgivet af Forlaget Klim.

Det er  min sidste årsberetning som formand. Jeg har været formand siden 2008 og medlem siden 2007. Der har været store opgaver på den korte tid, men det er ingenlunde derfor, jeg har valgt at stoppe. Jeg er glad for, at vi i år kan fremlægge det første regnskab med et positivt resultat i mange år, og at næste års budget tegner endnu bedre. Tak til alle for en og god spændende tid som formand, tak til de dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med og held og lykke til DHF fremover!

***

Beretningen gav anledning til kommentarer fra flere deltagere. Henriette Kragh-Jacobsen fremførte, at det fungerer godt med Kulturstudier, og at vi må håbe, at vi kan fastholde tilskuddet fra forskningsrådet. Erik Nørr spurgte til, om der havde været information i Fortid og Nutid om det nye tidsskrift, og hertil kunne styrelsen fortælle, at det havde været omtalt i de to sidste numre af Fortid og Nutid samt ved flere repræsentantskabsmøder.

Erland Kolding Nielsen informerede om, at der stadig skal ske fysisk pligtaflevering af tidsskrifter, selvom de er digitale. Først i 2014/15 bliver det valgfrit at aflevere i digital eller trykt form.Forsamlingen diskuterede herefter mulighederne for at supplere Årets Historiske Bog med andre kåringer eller præmieringer. Erland Kolding Nielsen informerede om, at der i USA foretages kåringer af bedste tidsskriftsartikler. Der kan uddeles forskningsformidlingspriser, men man bør skelne mellem priser, der overrækkes efter åben afstemning, og priser, der uddeles af komiteer. Henriette Kragh-Jacobsen foreslog at præmiere historiske hjemmesider, og Søren Bitsch Christensen foreslog en initiativpris til historiske ”entreprenører”.

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

 

5. Regnskab

Regnskabet blev godkendt. Det blev bemærket, at inventarposten kan udgå af fremtidige regnskaber.

 

 6. Indkomne forslag

Erland Kolding Nielsen orienterede herunder på vegne af Det Kongelige Bibliotek om tidsskriftsdigitalisering – og han havde flere fordelagtige tilbud med til DHF og DHF’s medlemmer. Det Kongelige Bibliotek lancerer en ny platform for tidsskrift.dk, der blev oprettet for en bevilling fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Dengang ønskede DHF ikke at få Fortid og Nutid med i portalen, men nu kan KB tilbyde muligheden igen – og KB har digitaliseret Fortid og Nutid uden omkostning for DHF.

Rettighedsproblematikken i forbindelse med tidsskrift.dk blev oprindeligt klaret ved betaling af en lump sum til Copydan efter forudgående forskellige offentlige bekendtgørelser til forfatterne. Det var dog først fra 2009, at Copydan repræsenterede alle rettighedshavere, uanset om de er medlemmer eller ej. Nu er det derfor ikke den digitaliserende institutions ansvar at kompensere forfattere og andre rettighedshavere, hvis afgiften til Copydan ellers er betalt.

Erland Kolding Nielsen stillede herefter spørgsmålet om, hvem der så skal betale afgiften og opfordrede til et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek (tidsskrift.dk) og DHF. Det Kongelige Bibliotek ser gerne, at tidsskrift.dk kommer til at omfatte alle faglige kulturhistoriske tidsskrifter (også lokalhistoriske tidsskrifter og amtsbøger), hvis DHF’s medlemmer tilsammen kan betale for rettighedsafgiften til Copdan og for lager- og webomkostninger. Det Kongelige Bibliotek vil konkret foreslå, at det betaler oplægnings-, lager- og webomkostninger, hvis DHF’s medlemmer selv betaler for omkostningerne ved scanning (max 3 kr. pr. side) – alt sammen under forudsætning af en aftale med Copydan. Planen er ydermere, at det skal være en moving wall på 2-3 år, dvs. en karensperiode mellem offentliggørelsen af fx en lokalhistorisk årbog og dets indlemmelse i tidsskrift.dk.

Forslaget blev velvilligt modtaget, og der var en god og konstruktiv drøftelse. Søren Bitsch Christensen takkede De Kongelige Bibliotek varmt for den omkostningsfri digitalisering af Fortid og Nutid. Det var ikke muligt at komme videre med sagen på mødet, for det rækker repræsentantskabsmødets mandat ikke til. DHF lovede Erland Kolding Nielsen at tage sagen op hurtigt i den kommende styrelsesperiode, og Erland Kolding Nielsen ville fremsende en beskrivelse af projektet.Ydermere forelagde Erland Kolding Nielsen muligheden af at lade det af DHF udgivne Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk digitalisere i en opmærket version. Præmissen var her den samme som med tidsskrift.dk-projekterne (aftale med Copydan, betaling af lump sum og offentlige bekendtgørelser til forfattere og rettighedshavere).

 

7. Kontingent og budget

Kontingentet fastholdes. Budgettet blev fremlagt af formanden på kassererens vegne. Det blev vedtaget.

 

8. Valg

Landssammenslutningerne vælger selv deres repræsentanter: Trine Grejsen er valgt af ODA, Leif Juul Pedersen er valgt af SLA, Aase Windeballe er valgt af Dansk Lokalhistorisk Forening, Charlotte S.H.Jensen fra Samfundet for dansk Genealogi og Lokalhistorie og Frank Allan Rasmussen af ODM.
Der er 4 direkte valgte medlemmer. Ikke på valg var Gunnar Jakobsen fra Dansk Toldhistorisk Selskab.På valg var Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, Pernille Sonne, Statens Arkiver og Kristian Buhl Thomsen fra Den Gamle By. De to sidstnævnte trådte tilbage i år og fik forsamlingens anerkendelse for et stort arbejde for styrelsen. Søren Bitsch Christensen trådte også tilbage. I stedet for disse tre valgtes Berit Guldmann Andersen fra Den Gamle By og Jakob Ørnbjerg fra Selskabet for Aalborgs Historie. Mikael Kristian Hansen fra Teatermuseet, der var valgt som suppleant og har et år tilbage, ville gerne indtræde på den tredje post.

Suppleanter: Henriette Kragh-Jacobsen har et år tilbage af sin periode.

 

9. Eventuelt

Niels Jonassen, Motorhistorisk Samråd, orienterede om sin organisation: Den har et medlemsgrundlag på 33.000 medlemmer. Han udtrykte på samrådets vegne et ønske om samarbejde om formidling og publikationer, kulturhistoriske arrangementer mv. sammen med DHF’s medlemmer. DHF’s styrelse takkede for orienteringen og bad Niels Jonassen overveje, om Motorhistorisk Samråd måske kunne vedligeholde en motorhistorisk underside på en kommende, opdateret udgave af historie-online.

Herefter blev forsamlingen opløst.

Bestyrelsen har oplyst, at den konstituerer sig på sit første møde i maj/juni.

 

 Referatet godkendt, Jakob Ørnbjerg, dirigent