Menu

Referat. Repræsentantskabsmøde i DHF d. 26.02.2013 på Nationalmuseet

 

Dagsordenen if. vedtægterne

 

1)   Valg af dirigent

Henriette Kragh Jacobsen blev valgt til dirigent

 

2)   Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Forretningsordenen blev godkendt, og det konstateredes, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

 

3)   Godkendelse af nye medlemmer

Godkendelse af nye medlemmer: Sydvestjyske Museer og Studieafdelingen ved Centralbiblioteket for Sydslesvig. Endvidere blev DIS-Danmark anerkendt som landsorganisation med 1 fast plads i DHF’s styrelse.

 

4)   Beretning

Trine Grejsens formandsberetning blev godkendt.

 

5)   Regnskab

Berit Guldmand Andersen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

 

6)   Indkomne forslag

Styrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4 stk. 9, hvor de direkte valgte medlemmers antal skulle forøges fra 4 til 6 blev motiveret af formanden.

I den følgende debat fremhævede Gunnar Jacobsen de økonomiske konsekvenser, idet DHF er forpligtet til at dække de direkte medlemmers rejseudgifter, og at ordningen derfor kunne gøres midlertidig.

Erik Nørr anbefalede forslaget og Flemming Just understregede, at forslaget skulle ses i sammenhæng med krisen i DHF og opfordrede den kommende styrelse til at gennemtænke DHFs rolle, opgaver og profil.

 

Styrelsens forslag blev vedtaget således at §4 stk. 9 ændres til:

Styrelsen består af 1 medlem repræsenterende hver landssammenslutning samt 6 medlemmer valgt af DHFs direkte medlemmer.

Valget gælder for 2 år.

 

7)   Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Budgetforslaget blev godkendt med uændret kontingent.

I debatten blev den nye styrelse opfordret til at tage stilling til om beløbet afsat til Årets Historiske Bog måske var for højt.

 

8)   Valg i h.t. stk 10-11

Valgte blev:

Peder Jacob Ellehave Kragh, Historielærerforeningen for gymnasiet og HF.

Gunnar Jacobsen, Told- og Skattehistorisk Selskab. (Valgt for 2 år)

Charlotte S. H. Jensen, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. (Valgt for 2 år).

Eric Lerdrup, Livgardens Historiske Samling, blev valgt som suppleant.

 

8)   Eventuelt

Formanden takkede Henriette Kragh Jacobsen for hendes indsats i DHFs styrelse.

Arne Christiansen, DIS Danmarks nye medlem af styrelsen, så frem til samarbejdet.

 

Styrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Peder Kragh

Næstformand: Jacob Ørnbjerg

Kasserer: Berit Guldmand Andersen

Sekretær: Leif Juul Pedersen

 

Ref. Leif Juul Pedersen