Menu

Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk historisk Fællesråd d. 27. marts 2014 på Arbejdermuseet, København

 

Dagsorden

 

1.   Valg af dirigent

Jakob Ørnbjerg blev valgt og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt

 

2.   Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Godkendt

 

3.   Godkendelse af nye medlemmer

Følgende blev godkendt:

DSL (Dansk Sprog og Litteraturselskab)

Odense Bys Museer

Give Egnens Museum

ODA – havde ønsket at melde sig ud, men genindtrådte stort set straks igen.

 

Ændringer i medlemskab. RAMBAM / Selskabet for Dansk Jødisk Historie – overtager medlemskab fra Jødisk Genealogisk Selskab.

 

4.   Beretning

Formanden redegjorde først for det generelle arbejde i DHF og dernæst for Årets historiske Bog, hvor vinderen blev Forbrydelsens ansigt” af Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen og Gitte Bergendorff Høstbo, udgivet på Gads Forlag. Vinderen fik 1268 stemmer (54% af alle stemmer).

Prisen blev overrakt af formanden for Folketingets Kulturudvalg Flemming Møller Mortensen.

Formanden takkede for godt samarbejde med og støtte fra Det Kongelige Bibliotek omkring afviklingen af prisoverrækkelsen og tilhørende reception og rettede en stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen.

Nye medlemmer af komiteen for 2014: Sofie Lene Bak og Sarah von Essen.

Prisen sponsoreres af Krista og Viggo Petersens Fond, Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek.

 

Historie Online er centralt i DHF’s arbejde men der er udfordringer omkring siten. Der arbejdes med en omlægning så siten bliver mere tidssvarende.

Stor tak til Poul Porskær Poulsen, Lene Elmegaard Bladt og Charlotte S. H. Jensen for deres arbejde med siten.

Speciel tak til Lene Elmegaard Bladt, som stopper og velkommen tilbage til Henrik Nedergaard Olsen.

 

Tidsskriftet Kulturstudier udgives af Dansk Historisk Fællesråd og Foreningen Danmarks Folkeminder. Der har været to udgivelser i 2013 – november nummeret var særnummer om detailhandel.

I 2014 vil der blive indgået en ny aftale omkring Kulturstudier, da Foreningen Danmarks Folkeminder opløses og muligvis overføres midler til Kulturstudier.

Stor tak til redaktionen på Kulturstudier, især til Søren Bitsch Christensen.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

5.   Regnskab

Kasserer Berit Guldmand Andersen fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

 

6.   Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

7.   Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Budgettet blev godkendt og kontingentet blev fastsat uændret.

 

8.   Valg

Styrelsen består af:

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2015)

Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2014)

Berit Andersen – kasserer (på valg 2014)

Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)

Charlotte S. H. Jensen (på valg 2015)

Gunnar Jakobsen (på valg 2015)

Aase Windeballe (DLF)

Lene Wul (ODA)

Arne Christiansen (DIS)

 

Jakob Ørnbjerg blev genvalgt

Berit Andersen ønskede ikke at genopstille, og Mogens Nissen fra Centralbiblioteket i Flensborg blev valgt til den ledige post

 

Nuværende suppleanter til styrelsen:

Eric Lerdrup Bourgois (Den Kongelige Livgardes Samlinger) – modtager ikke genvalg.

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – modtager genvalg.

 

Mikael Hansen blev genvalgt som suppleant.

Den anden suppleantpost blev ikke besat, da vedtægterne kun kræver en suppleant.

 

9.   Eventuelt

Intet.

 

Referat Leif Juul Pedersen