Menu

Referat af DHF’s repræsentantskabsmøde og konstituering d. 3. sept. 2015 på Odense Stadsarkiv

 

Deltagere fra styrelsen:

Peder Jacob Ellehave Kragh, Mogens Rostgaard Nissen, Gunnar Jakobsen, Aase Windeballe, Arne Christiansen og Leif Juul Pedersen.

Andre: Mogens Tolstrup (Fængselshistorisk Selskab) og Erik Nørr (Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie)

 

1.   Valg af dirigent

Gunnar Jacobsen blev valgt.

 

2.   Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

 

3.   Godkendelse af nye medlemmer

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie (genindmeldelse) og Center for Virksomhedshistorie, CBS.

Udmeldelser: ODA

 

4.   Beretning

Det generelle arbejde i DHF:

4 styrelsesmøder per år (Kolding, Odense, København og Albertslund).

Kontaktperson til DR’s Historieredaktion – udveksling af nyhedsbreve, kommunikation osv.

Fortsat kontakt og samarbejde med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

 

Foreningsundersøgelsen 2015:

Formålet var at belyse hvordan ser det ”historiske foreningslandskab” ud og hvad ser foreningerne som fremtidens udfordringer?  

Resultatet:

Lav udnyttelse af digitale muligheder. Ønske om digital udvikling

Hvervning af nye aktive og medlemmer

Medlemstilbud passer til nuværende medlemsgruppe

Tror på stagnation eller medlemsfremgang

Hele undersøgelsens resultater kan ses på www.historie-online.dk

 

Folkemødet på Bornholm:

Ønske om at synliggøre historie på Folkemødet

Undersøgelsen blev fremlagt sammen med Bornholms Samfund torsdag 11. juni 2015

Begrænset fremmøde på Folkemødet - placering

 

Fremtidsmuligheder på baggrund af foreningsundersøgelse og Folkemødet:

Initiativer omkring digitale muligheder for medlemmer

Vestjysk Marketing vil gerne give DHF-medlemmer et godt tilbud på noget WordPress, blog m.m. hosting.

Kurser, tips-og-tricks bog

 

Årets historiske Bog:

Vinder: Ellen og Adam - En fortælling om kærlighed og terror i Stalins Moskva af Morten Møller, Gyldendals Forlag

Fik 436 stemmer (38% af alle stemmer)

Prisen blev overrakt af Kulturminister Marianne Jelved

Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gyldendals Forlag for ”reception”

Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen

Christian Adamsen har trukket sig fra nomineringskomiteen, også her skal lyde en stor tak for arbejdet – Komiteen har nye potentielle kandidater til komitearbejdet

Prisen sponsoreres af Krista og Viggo Petersens Fond, Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek

 

Historie Online:

Centralt i DHF’s arbejde

Ca. halvdelen af modtagerne åbner nyhedsbrevet (ca. 8.000)

Meget lille nedgang i antal besøgende i 2015 (fremgang i 2014)

Nyheder er de mest besøgte sider. Boganmeldelser er mindre besøgt

Ca. 465.000 brugere i 2014

Udfordringer omkring siten – tidssvarende omlægning

Stor tak til Poul Porskær Poulsen, Henrik Nedergaard Olsen og Charlotte S. H. Jensen for deres arbejde med siten

Specielt en stor tak til Charlotte S. H. Jensen for det ufattelige store arbejde hun har udført for Historie Online – se også www.historie-online.dk

 

Kulturstudier:

2 udgivelser i 2014– november nummeret var særnummer om Naturlige goder

Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder

 

Arbejde i 2015:

Ny ansøgning om støttebevilling

Økonomisk underskud i 2015 – trykning, grafik, oversættelse er fordyret

Laver ny økonomisk model så igen hvile i sig selv

3 redaktionsmedlemmer er stoppet og nye er kommet til – nye ideer og initiativer

Stor tak til redaktionen på Kulturstudier, især til Søren Bitsch Christensen

Velkommen til Anders Ravn Sørensen som ny kontaktperson mellem Kulturstudier og DHF’s styrelse.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

5.  Regnskab

Mogens Rostgaard Nissen fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Kontingentet blev fastsat som uændret.

 

6.  Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

7.   Valg

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2015, genvalgt)

Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2016)

Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2016)

Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)

Charlotte S. H. Jensen (på valg 2015, udtræder)

Gunnar Jakobsen (på valg 2015, genvalg)

Aase Windeballe (DLF)

Lene Wul (ODA)

Arne Christiansen (DIS)

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret, suppleant, genvalg)

 

Valg til styrelsen. Kandidater på valg:

Peder Jacob Ellehave Kragh – modtager genvalg

Charlotte S. H. Jensen – ønsker ikke genvalg

Gunnar Jakobsen – modtager genvalg

Peder Jacob Ellehave Kragh og Gunnar Jakobsen blev genvalgt.

 

Kandidat forslået af styrelsen:

Anders Ravn Sørensen Center for Virksomhedshistorie, CBS

Anders Ravn Sørensen blev valgt.

 

Valg af suppleant. Nuværende suppleanter:

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – modtager genvalg

Mikael Kristian Hansen blev genvalgt.

 

8.   Eventuelt

Erik Nørr efterlyste en ajourføring af medlemslisten på Historie-online.

 

Konstituerende Styrelsesmøde 3. sept. 2015.

Styrelsen konstituerede sig således:

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand

Jakob Ørnbjerg – næstformand

Mogens Rostgaard Nissen – kasserer

Leif Juul Pedersen – sekretær

 

Endvidere:

Jørgen Thomsen, formand for SLA, gav en grundig orientering om forløbet og resultatet af forhandlingerne med CopyDan Billedkunst om ophavsretten til publicerede billeder på nettet.

 

Ref. Leif Juul Pedersen