Menu

Mødereferat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd (DHF), 15. april 2016

 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Dalum Landsbrugsskole i forbindelse med Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde.

 

Valg af dirigent

Ole Koefoed fra Skanderborg Museumsforening blev valgt til dirigent.

 

Valg af referent

Jakob Ørnbjerg fra Dansk Historisk Fællesråd blev valgt til referent.

 

Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Forretningsordenen for repræsentantskabsmødet blev godkendt.

 

Nye medlemmer af DHF

To organisationer har bedt om at blive medlemmer af Dansk Historisk Fællesråd. Det drejer sig om:

a)      Orlogsskibet Hummernes Venner.

b)      Dansk Posthistorisk Selskab

Begge organisationer blev optaget som medlemmer af DHF.

DIS Danmark går fra at være søjlemedlem til at være almindeligt medlem af Dansk Historisk Fællesråd.

 

Formandens beretning

Det generelle arbejde i DHF:

Siden sidste repræsentantskabsmøde har DHF afholdt fire styrelsesmøder. De har fundet sted i Odense, Vejle, Nyborg og København. I forbindelse med Årets Historiske Bog har DHF indledt et samarbejde med Danmarks Radios historieredaktion. DHF samarbejder desuden fortsat med Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling (se mere på www.historielab.dk)

Dansk Historisk Fællesråd har tre ”flagskibe”: Årets Historiske Bog, hjemmesiden www.historieonline.dk og tidsskriftet Kulturstudier.

 

Årets Historiske Bog:

Vinder af prisen for Årets Historiske Bog blev Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk Skolehistorie 1-5, Aarhus Universitetsforlag.

Dansk Skolehistorie fik 965 stemmer (34 % af alle stemmer). I alt blev der afgivet 2.871 stemmer (2015 – 1.144 stemmer)

Prisen blev overrakt af formand for Folketingets Kulturudvalg, Orla Hav. Den festlige begivenhed fandt sted på Historiske Dage i Øksnehallen i København, 9. april 2016. Prisen på 35.000 kroner sponsoreres af Krista og Viggo Petersens Fond, Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek.

Tak for et godt samarbejde med Historiske Dage og Aarhus Universitetsforlag for den efterfølgende reception.

Stor tak til nomineringskomiteen og en særlig tak til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen.

 

Historie Online:

Hjemmesiden Historie Online er centralt i DHF’s arbejde. Vi har 8.000 modtagere af vores ugentlige nyhedsbrev og et stort set uændret antal årlige besøgende. Her ligger tallet på ca. ½ million årligt. Stor tak til Poul Porskær Poulsen, der varetager redaktionsarbejdet og en lige så stor tak til Vestjysk Marketing, der hoster hjemmesiden.

Historie online står på nuværende tidspunkt overfor en række udfordringer i forbindelse med en tidssvarende omlægning af hjemmesiden. I den forbindelse har DHF ansøgt en række fonde om økonomisk støtte til dette arbejde. Der er allerede modtaget flere positive tilkendegivelser om støtte til arbejdet og der afventes fortsat svar fra en række adspurgte fonde.

Alternative muligheder som Crowd-funding og en mere ”skrabet” udgave af hjemmesiden er også i spil.

 

Kulturstudier:

Tidsskriftet Kulturstudier udgives af DHF. Det er økonomisk støttet af den nu nedlagte forening Danmarks Folkeminder.

Kulturstudier har publiceret to numre i 2015. Heraf var det ene et temanummer om musik. Tidsskriftet står overfor en række udfordringer på grund af beskæringer i den økonomiske støtte. Mulige overvejelser er i den forbindelse kun at satse på en elektronisk udgave, ligesom man også er ved at se på, om den grafiske opsætning eventuelt kan laves anderledes.

Stor tak til redaktionen på Kulturstudier for godt samarbejde.

 

Regnskab

Regnskabet for DHF 2015 blev omdelt og efterfølgende fremlagdes en skriftlig beretning ved kasserer Mogens Rostgaard Nissen:

Regnskabet viser et samlet underskud på 7.059 kroner, hvilket er betydeligt dårligere end det budgetterede overskud på 20.000 kroner. Afvigelsen skyldes, at der i 2015 har været langt færre indtægter til Historie-online end forventet.

Samlet set er regnskabet dog nogenlunde, og der er fortsat en udmærket likviditet. Samtidigt er der dog et stort usikkerhedspunkt i forhold til den økonomiske støtte til henholdsvis Historie-online og Årets Historiske Bog. Hvis ikke der findes en løsning på dette problem kan foreningens formue meget hurtigt blive brugt.

 

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Kontingent fastsættelse og budgetforslag

Kontingentet fortsætter uændret.

Der var ikke fremsendt et budgetforslag. Det vil blive lagt ud på historie online sammen med referatet fra repræsentantskabsmødet. Formanden kunne dog orientere om, at budgettet følger regnskabet fra 2015. Dog kan der komme en ekstra udgiftspost i forbindelse med omlægningen af historie online.

 

Valg til styrelsen i DHF

Styrelsen i DHF har følgende sammensætning:

Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2017)

Jakob Ørnbjerg – næstformand (på valg 2016)

Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2016)

Leif Juul Pedersen – sekretær (Sammenslutning af Lokalarkiver)

Gunnar Jakobsen (på valg 2017)

Aase Windballe (Dansk Lokalhistorisk Forening)

Anders Ravn Sørensen (på valg 2017)

Arne Christiansen (DIS) – udtræder da DIS udtræder som søjlemedlem.

 

Kandidater på valg:

Jakob Ørnbjerg

Mogens Rostgaard Nissen

Begge modtager genvalg.

 

Suppleanter på valg:

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – modtager genvalg.

 

Eventuelt

Der var ingen punkter til aktuelt.

 

Hermed afsluttedes repræsentantskabsmødet. Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.