Menu

DHF’s repræsentantskabsmøde online 13.12.2022

 

Til stede var fra styrelsen: Ivan Lind Christensen, Peder Ellehave Kragh (kasserer), Gunnar Jakobsen (fungerende formand), Aase Windeballe, og Jørgen Thomsen.

 

Fra medlemskredsen deltog desuden Jørgen Burchardt (Vejhistorisk Selskab), Michael Dupont Rasmussen (Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie) og Kasper Steenfeldt Tipsmark (Gl. Estrup).

 

Som fungerende formand bød Gunnar Jakobsen velkommen til mødet, der var indkaldt via mail til medlemmerne den 27.10.2022. Gunnar Jakobsen rettede derefter en varm tak til den tidligere formand Jan P. Jessen, der havde ønsket at trække sig tilbage forud for årsmødet, for det store arbejde, han havde udført i de forløbne år, hvor han ikke mindst havde fokuseret på at få flere medlemmer til DHF og på at få kendskabet til DHF mere udbredt på sociale medier. Styrelsen havde vedtaget at sørge for, at den afgåede formand fik en lille hilsen som tak for indsatsen.

 

 

1. Valg af dirigent

På styrelsens vegne foreslog Gunnar Jakobsen, at Jørgen Thomsen varetog hvervet som dirigent. Da der ikke var andre forslag, godkendtes dette. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til mødet var sket med mere end de seks ugers frist, der fremgår af DHF’s vedtægter, og erklærede derfor repræsentantskabsmødet for lovligt indvarslet.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Godkendtes.

 

3. Godkendelse af nye medlemmer

Københavns Museum

Museum Østjylland

VejleMuseerne

Giveegnens Museum

Historiesnedkeriet

SFAH - Selskabet for Arbejderhistorie

Vikingeskibsmuseet

Historisk Samfund Fyn

Museum Silkeborg

Moesgaard Museum

 

Godkendtes som nye medlemmer af DHF.

 

4. Beretning

Den fungerende formand aflagde styrelsens beretning. Han kom herunder ind på årets historiske bog 2021, Anne Kirstine Hermanns ”Imperiets børn × Da Danmark snød FN og resten af verden for at sikre sig Grønland” fra forlaget Lindhardt og Ringhof. Den var blevet afstemningens vinder i 2022 med 28 % af de afgivne stemmer. Årets pris var på 20.000 kr. takket være Kulturministeriet og Sydbank, der sponsorerer prisen, som er blevet uddelt siden 2003. Fra 2015 er prisoverrækkelsen sket under de historiske dage i Øksnehallen i København. Uden støtten fra Kulturministeriet og Sydbank ville DHF ikke kunne løfte denne opgave. Gunnar rettede også en tak til komiteen bag ”Årets historiske bog” og Poul Porskær Poulsen for styringen af prisuddelingen.

Den fungerende formand omtalte derefter Historie online, der blev lagt om på en ny platform for nogle år siden og dermed kunne fortsætte med fornyet kraft. Ikke mindst takket være Poul Porskær Poulsen, der er ankermanden bag Historie online, og uden hvis store engagement DHF ville have vanskeligt ved at drive websitet. Historie online holder stadig fanen højt med et spændende nyhedsbrev hver uge, hvor der både er omtale af bognyheder og boganmeldelser samt links til spændende aktuelle artikler, informationer om udstillinger i de kulturhistoriske museer og meget meget mere. Nyhedsbrevet sendes til 2400 personer hver uge. Lige nu er der ca. 1.400 besøgende på Historie-online i gennemsnit pr. døgn mod ca. 1.100 sidste år.

Så endnu en stor tak til Poul.

Dernæst omtalte den fungerende formand Kulturstudier, der blev dannet i 2010 ved sammenlægningen af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972), bl.a. på baggrund af økonomien ved publiceringen af de to publikationer. Tidsskriftet bringer kulturhistorisk og etnografisk fagfællebedømt forskning fra kulturhistoriske museer, arkiver og universitetsmiljøer i Danmark. Tidsskriftet kunne i starten også fås på papir, men vi måtte sande, at der var for få abonnenter til den trykte udgave, hvorfor det nu alene fås som online tidsskrift og er gratis tilgængeligt for alle. Det var allerede da et vilkår for forskningsrådets bevilling, at det efter et år skulle være frit tilgængeligt for alle på internettet.

Da der jo også er udgifter forbundet med at drive et sådant tidsskrift har man hidtil modtaget midler til driften fra Det Frie Forskningsråd. Desværre fik Kulturstudier i 2021 afslag på ansøgningen om midler fra forskningsrådet, hvor der hidtil har været søgt om en bevilling til at dække underskud, ca. 33.000 kr. pr. år. Begrundelse: At tidsskriftet efter rådets opfattelse ikke bidrager til internationalisering af dansk forskning! Kulturstudier var derfor i en meget uheldig økonomisk situation og faktisk lukningstruet, hvilket ville have medført, at der ville være et sted mindre for faghistorikere og etnologer at publicere deres forskningsresultater, ja måske ville en sådan lukning endda medføre, at det ville være umuligt at få publiceret artiklerne, da jo ikke alle kan få deres forskningsresultater ud i engelsksprogede tidsskrifter, specielt da alt heller ikke nødvendigvis har international interesse. Udover at en publicering på engelsk indebærer, at det danske samfund også taber herved, da den store skare af historisk interesserede danskere ikke har adgang til disse high ratede tidsskrifter. Det er jo lidt utroligt, at man det ene øjeblik bebrejder udlændinge bosiddende i Danmark, at de ikke taler og skriver dansk, og at Kulturministeriet så selv prioriterer engelsk højere end dansk.

Da DHF er i en sådan økonomisk situation, at foreningen ikke fast kan indgå i finansieringen af driften af Kulturstudier, og da midlerne fra Foreningen Danmarks Folkeminder (”arven”) i almindelighed ikke kan anvendes til driften af Kulturstudier, kunne DHFs styrelse kun indgå med en underskudgaranti af disse midler for indeværende år. Derfor gik Kulturstudiers ansvarshavende redaktør, Ivan Lind Christensen, i gang med at søge samarbejdspartnere. Det lykkedes at etablere et samarbejde mellem Tænketanken Prospekt/FOF Aarhus, Dansk Historisk Fællesråd og redaktionen i Kulturstudier, hvor FOF Aarhus i form af Tænketanken Prospekt har givet tilsagn om at støtte Kulturstudier med 30.000 kr. om året de næste tre år fra udgivelsen af Kulturstudier 2/2022. Det er derfor glædeligt, at Kulturstudier kan fortsætte sit virke uændret med to årlige udgivelser. Tak til FOF Aarhus og til Ivan for den store indsats med at etablere dette samarbejde.

Kulturstudier kører videre på præcis samme måde som hidtil, og der således ikke lagt begrænsninger eller krav ind fra FOF Aarhus’ side. I den udstrækning, man stadig skæver til BFI-systemet (dette er under afvikling fra ministeriel side), så figurerer Kulturstudier ligeledes stadigvæk som et niveau 1 tidsskrift, der giver forfatterne 1 BFI-point per publiceret artikel i tidsskriftet.

Sommernummeret af Kulturstudier indeholder artikler lige fra ”Opgør med Victorianismen × Marie og J.P. Müllers erotiske revolution” af Hans Bonde til den mere nutidige ”At tage plads i andres kulturhistoriske helligdom × En ”udflyttet” statslig arbejdsplads flytter ind i Nakskov Rådhus” af Birgitte Romme Larsen, og som omhandler udflytningen af ”Nota”, der er en institution under Kulturministeriet, som gør trykte tekster tilgængelige i digitale formater. Vinternummeret, der er et særnummer, der indeholder en række spændende artikler om relationer mellem planter og mennesket. Websitet ”tidsskriftetkulturstudier.dk” er absolut et besøg værd, og redaktionen holder fanen meget højt.

Den fungerende formand omtalte også museumsloven. Af DHF’s formålsparagraf, i vedtægternes § 2, fremgår det bl.a., at DHF har til formål at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område, og her har styrelsen i 2022 været inde over Kulturministeriets forslag til ændring af Museumsloven, hvilket dog viste sig ikke at være helt uproblematisk, da vi pludseligt befandt os i et område, hvor vi kunne risikere at træde lokale interesser over tæerne i en aktuel sag, men vi fik tilkendegivet DHF’s principielle holdning til lovændringen.

Derimod har vi desværre ikke haft kræfter til at tage politiske initiativer til gavn for medlemmernes fælles interesser.

Styrelsen har i 2022 afholdt et fysisk møde og to online-møder.

 

I forbindelse med styrelsens beretning udfoldede der sig en diskussion med udgangspunkt i bemærkninger fra Jørgen Burchardt, dels mundtligt, og dels i det notat om Ideer til genoplivning af DHF, som Burchardt havde sendt til styrelsen primo november 2022.

Efter diskussionen godkendtes styrelsens beretning.

 

5. Regnskab

Kassereren forelagde regnskabet for 2021, der var revideret af de to valgte revisorer. Det godkendtes uden bemærkninger.

 

6. Indkomne forslag

Fra Jørgen Burchardt var der indkommet to forslag til vedtægtsændringer.

 

Det første forslag vedtoges, således at § 4, stk. 3 præciseres, så det kommer til at fremgå eksplicit, at ”Repræsentantskabsmødet indkaldes af styrelsen med mindst seks ugers varsel ved skriftlig meddelelse (med brev eller med e-mail) til medlemmerne med angivelse af dagsorden”. Det understregede udgør tilføjelsen til punktet.

 

Det andet forslag vedrørte styrelsen, som var foreslået udvidet til at omfatte mindst ni medlemmer. Der var ikke stemning for dette forslag.

 

7. Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Det forelagte budget blev godkendt uden ændringer, og kontingentet fastholdes i 2022 på samme niveau som i 2021 både for enkeltmedlemmer og for ”søjlemedlemmerne”, DLF og SLA.

 

8. Valg i henhold til vedtægterne

Gunnar Jakobsen afgik efter turnus som styrelsesmedlem og var villig til at modtage genvalg. Michael Dupont Rasmussen indvilgede i at modtage valg til den anden ledige plads i styrelsen. De to erklæredes herefter for valgt for den kommende toårs-periode af de tilstedeværende direkte medlemmer af DHF. Den hidtidige suppleant, Mikael Kristian Hansen fra Teatermuseet, genvalgtes.

De to revisorer, Peter Bjerre Brix og Klaus Bjerre, genvalgtes.

 

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Jørgen Thomsen

referent