Menu

Referat af Dansk Historisk Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde på Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 1, lokale 21.0.47, tirsdag den 22. august 2023 kl. 15.30

 

Tilmeldte deltagere i tilfældig orden:

 

Michael Dupont, Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Erik Nørr, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie

Jørgen Burchardt, Vejhistorisk Selskab

Jørgen Thomsen, Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Susanne Bulow, Dansk Medicinsk-Historisk Selskab

Mikael Kristian Hansen, Teatermuseet

Aase Windeballe, Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF)

Morten Ravn, Vikingeskibsmuseet

Lars Kjølhede Christensen, ROMU (Museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner)

Peder Jacob Ellehave Kragh, Historielærerforeningen

Gunnar Jakobsen, Told- og Skattehistorisk Selskab

Anni Mogensen, M/S Museet for Søfart

 

Simon Boeck, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Henrik Thorvald Rasmussen, Historiske Dage, havde måttet aflyse deres deltagelse i mødet.

  

Formanden, Michael Dupont, bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

  

1. Valg af dirigent

Styrelsen foreslog Erik Nørr, der valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til DHF’s vedtægter.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Dagsordenen for mødet godkendtes uden bemærkninger. Jørgen Thomsen valgtes på styrelsens forslag som referent.

 

3. Godkendelse af nye medlemmer

Kassereren, Peder Ellehave Kragh, oplyste, at Museet Sydøstdanmark endnu ikke formelt var godkendt som medlem. Der var enighed om formelt at godkende museets optagelse som medlem i DHF.

 

4. Beretning

Formanden forelagde styrelsens beretning således:

 

Det sidste repræsentantskabsmøde var online og fandt sted den 13. december 2022, og siden da har DHF’s styrelse holdt tre styrelsesmøder. Ud over foreningens tre centrale flagskibe – historie-online, Årets historiske bog og Kulturstudier – har vi i bestyrelsen bl.a. drøftet danskernes adgang til Mediestream, Det Kongelige Biblioteks hjemmeside for gamle indscannede aviser. Mange nyere avisårgange kan ikke tilgås direkte pga. ophavsret, og Mediestream kan kun benyttes frit på udvalgte institutioner i Aarhus, København og Herning. Dermed er den frie adgang begrænset til borgere, der bor i eller i nærheden af de pågældende byer, eller som har råd og tid til at foretage en rejse. Og det finder vi må kunne gøres bedre. Sammen med vores medlem Danske Slægtsforskere har vi henledt Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek på dette problem, og for øjeblikket er vi ved at finde en dato, hvor vi kan mødes med Det Kongelige Bibliotek og drøfte adgangen til Mediestream.

Vi er desuden ved at undersøge, om DHF kan få en plads i Arkivalieronlines brugerråd samt i KIK, dvs. Kildeindtastningskomiteen. Arkivalieronline er den hjemmeside, hvor Rigsarkivet tilgængeliggør scannede arkivalier, og KIK er en sparringsgruppe for Dansk Demografisk Database. Hvis det lader sig gøre at få en plads de to steder, vil det give os mulighed for at pleje vore medlemmers interesser bedre i forhold til indscanninger og indtastninger af arkivalier i fremtiden.

 

Historie-online

Status for DHF’s hjemmeside historie-online er, at siden kører nogenlunde, som den plejer. Hver uge er der flere end 2.300, der modtager nyhedsbrevet, som udkommer om onsdagen. Hver uge lægges der op til syv nyheder på hjemmesiden: Begivenheder, udstillinger mv. hos DHF’s medlemmer, som skønnes at have en bredere interesse. Vi modtager pressemeddelelser fra især museerne, og det er hovedgrundlaget for nyhederne.

Hver uge er der op til seks boganmeldelser og bogfeatures. Der kommer mange historiske bøger på det danske bogmarked, og historie-online er det sted, hvor flest af dem anmeldes. Forlagene sender enten bøger eller pressemeddelelser, og bøgerne fordeles til anmelderkorpset efter interesseområder. Sommetider er det også anmelderne, der gør opmærksom på, at de gerne vil anmelde en bestemt bog. Anmelderkorpset består af en række danskere, som har haft lyst til at melde sig til det ulønnede arbejde med at læse og mene noget: både historikere og andre. Man kan melde sig som anmelder – der er hele tiden brug for flere, for der kommer mange historiske udgivelser, som vi bør anmelde. Det eneste, det kræver, er at sende en mail til webmaster Poul Porskær Poulsen på ppp@pedersholm.dk og fortælle hvilke interesseområder, tidsperioder og ekspertiser, man har.

Ud over det har historie-online nogle serier, som jævnligt forøges. Ole Mortensøn har for tiden en serie ”Museumsnumre”, hvor han fortæller om museernes genstande. Tidligere har han haft en serie om museumsrejsemål over hele verden og en om historiske personer. Erik Ingemann Sørensen har to serier, dels om ”Det hemmelige Rom” dels de månedlige kalenderblade, i år den julianske kalender.

Med hensyn til historie-onlines brugere var der i 2021 ca. 332.000 brugere, og i 2022 var der 277.000 brugere – ifølge Google Analytics.

 

Årets historiske bog

Hvert år afholder historie-online afstemning om Årets historiske bog. En faglig komité læser gennem året så mange bøger, som muligt, og vælger derefter fem kandidater til prisen. Afstemningen løber som regel fra medio januar til primo marts. Prisen på 20.000 kr. er sponseret af Kulturministeriet og Sydbank og uddeles i forbindelse med Historiske Dage i Øksnehallen, som hvert år er en stor begivenhed. Der er altid mange mennesker, der spændt venter på afsløringen af, hvem der får årets pris, for det afsløres nemlig først fra scenen på Historiske Dage. Sidste år vandt Jesper Vaczy Kragh med IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen, der udkom på Gads forlag. Afstemningen har været afholdt siden 2003.

Komiteen for Årets historiske bog består for øjeblikket at Michel Steen-Hansen, Sofie Lene Bak, Merete Bøge Pedersen, Jakob Ørnbjerg, Camilla Bjarnø, Lars Schreiber Pedersen og Poul Porskær Poulsen. Komiteens ”aflønning” er dels de mange gode bøger, som forlagene beredvilligt sender ud, dels en god frokost.

 

Tidsskriftet Kulturstudier

Kulturstudier er et open acces, elektronisk og dobbelt fagfællebedømt tidsskrift, som udkommer med to årlige numre. Kulturstudier har en selvstændig redaktionel profil, men udgives formelt af DHF og efter 2022 i et økonomisk samarbejde med FOF Aarhus/Prospekt.

Tidsskriftet opstod i 2010 som en videreførelse af tidsskrifterne Fortid og Nutid og Folk og Kultur. Kulturstudier har sin base i de kulturhistoriske museer, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark og publicerer artikler om etnologi, historie, antropologi og beslægtede felter primært på dansk med et resumé på engelsk.

Tidsskriftet hostes på Statsbibliotekets platform (Open Journal System) og er herigennem synligt i diverse artikelbaser og Google Scholar. Kulturstudier har siden 2010 oplevet støt stigende trafik på sin hjemmeside og downloads af artikler. Redaktionen forventede i 2018 at overstige 20.000 downloads, hvilket også skete, og vi har siden 2021 haft i omegnen af 30.000 årlige downloads. Redaktionen består i skrivende stund af 11 medlemmer fra universitets- og museumsverdenen.

Tidsskriftet har oplevet en stigende interesse blandt både læsere og skribenter, hvilket blandt andet afspejler sig i et stigende antal indsendte artikelforslag til både omnibus- og temanumre. Omnibusudgaven foråret 2023 indeholdt således syv fagfællebedømte artikler, der spænder vidt i emner fra alder-isme, og atomkultur til migrationsfortællinger og materielle samlinger. Efterårets temanummer om vand som aktør i kulturhistorien er i produktion, og tegner til at blive et særdeles spændende nummer, hvor vi aktuelt har hele syv artikler i pipelinen.

Siden 2022 har redaktionen i øvrigt valgt at optage flere engelsksprogede artikler. Dette gøres ikke mindst med en forhåbning om, at Kulturstudiers læserkreds kan udvides i fremtiden.

 

Afslutning

Her til slut vil jeg takke Kildeskriftselskabet for at stille lokalet til rådighed og Morten Fink-Jensen for at booke lokale og bestille mad. Hvor er det godt, at vi har mulighed for at samles og trække lidt på vore medlemsinstitutioner. Sted og tid for næste års repræsentantskabsmøde er endnu ikke fastlagt, men ifølge vedtægterne skal det helst ske inden udgangen af 3. kvartal. Jeg håber at se jer igen til den tid.

 

Da der ikke var bemærkninger til beretningen, godkendte forsamlingen den enstemmigt.

 

5. Regnskab

Kassereren forelagde det udsendte regnskab for 2022, der udviste et samlet overskud (efter forbrug af arv til Kulturstudier) på i alt 26.546,52 kr. og en egenkapital ultimo 2022 på 117.915,90 kr. Regnskabet var revideret af DHF’s to revisorer. Et spørgsmål om bortfald af støtten til Kulturstudier blev drøftet. Herefter godkendtes regnskabet enstemmigt.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

7. Budgetforslag og kontingentfastsættelse

Forslag til budget for 2023 blev forelagt af kassereren og godkendtes uden bemærkninger. Det byggede på uændrede kontingentsatser i 2023, nemlig 400 kr. for enkeltmedlemmer og 4.000 kr. for søjleorganisationerne. Dette vedtoges således også i enstemmighed.

 

8a. Valg af to medlemmer til styrelsen og en suppleant

Peder Ellehave Kragh og Ivan Lind Christensen var på valg til styrelsen. De var begge villige til genvalg. Mikael Kristian Hansen var ligeledes villig til genvalg som suppleant til styrelsen. Alle genvalgtes med akklamation.

 

8b. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant

På valg som revisorer var Klaus Bjerre og Peter Bjerre Brix. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og styrelsen foreslog i stedet Jørgen Mikkelsen, der valgtes med akklamation sammen med Klaus Bjerre. Som revisorsuppleant nyvalgtes Hans Schultz Hansen.

 

9. Eventuelt

Jørgen Burchardt foreslog til styrelsens overvejelse at se nærmere på Rigsarkivets serviceniveau, f.eks. m.h.t. lån af materiale fra en af Rigsarkivets afdelinger til de andre og de enkelte afdelingers åbningstider. Desuden var Burchardt kritisk over for indsamlingen af erhvervsarkiver efter Erhvervsarkivets nedlæggelse og opfordrede derudover styrelsen til at følge drøftelserne om en ny museumslov og en ny arkivlov nøje.

Lars Kjølhede Christensen oplyste i relation til drøftelserne om en ny museumslov, at der kunne være fare for nedskæringer i forskningen på de statsanerkendte museer, og opfordrede styrelsen til at være opmærksom på noget sådant og evt. bakke op om andres initiativer herimod.

Erik Nørr foreslog styrelsen af gøre en indsats for at få flere søjlemedlemmer, f.eks. ODA, ODM og Danske Slægtsforskere.

 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, afsluttede dirigenten repræsentantskabsmødet. Formanden takkede ligeledes dirigenten for hjælp til mødets gennemførelse.

  

Jørgen Thomsen

referent