Menu
Forrige artikel

Vor gunst tilforn

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7430

Af Cand. mag. Steen Ivan Hansen.

Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie fortsætter sin række af  værker med det overordnede tema dansk forvaltningshistorie. Vor gunst tilforn, hedder det nu udkomne værk, som omfatter danske kilder 1500-1750, Slesvig-Holsten samt Nordatlanten og Troperne behandles i andre udgivelser, ligesom andre tidsperioder dækkes ind i en anden udgivelse.

Vor gunst tilforn er nok en udgivelse af kilder, men de udvalgte kilder skal mest opfattes som eksempler. Bogen præsenterer ikke færre end 89 forskellige kildegrupper ved et eller flere eksempler. Kildegruppen præsenteres og sættes ind i en sammenhæng, ligesom der redegøres for den mulige anvendelse af kilderne. Hvor findes kilderne og hvilken litteratur fremstiller eller behandler dem.

Vor gunst tilforn giver et fremragende overblik over de muligheder enhver, der arbejder med historie, således råder over, og med mindre man er arkivar og dagligt benytter sig af materialet, er her mange nye ideer og inspiration at hente. Hvem ved f.eks., at der for en del kirkers vedkommende findes et stolestaderegister? Disse kan sikkert give et lille bidrag til viden om den sociale virkelighed i lokalsamfundet, hvem der var finere end hvem.

Også med hensyn til de større og mere kendte kildesamlinger, har bogen nytteværdi, for her kan man nøjagtigt se, hvor dokumenterne findes, og hvorvidt de er udgivet.  Fembindsværket, hvortil Vor gunst tilforn hører, vil være en fremragende håndbog for enhver, der giver sig i kast med emner indenfor forvaltningsområdet, og det skal forstås temmelig bredt, lige fra håndfæstninger og fredstraktater til discipelprotokoller i skolerne. Hovedområderne er diplomatik, centraladministration, udenrigsforvaltning, militærforvaltning, retsforvaltning, lens- og amtsforvaltning, byforvaltning, told og skat, kirke-, skole- og fattigforvaltning.Vor gunst tilforn er forsynet med et omfattende register samt desuden et samlet register over alle fem bind – fornemt.

At bøgerne oven i købet er billige betyder, at enhver, også en mindrebemidlet historiestuderende vil kunne anskaffe sig dem.

Tidligere arkivar og seniorforsker Ole Degn er redaktør for Vor gunst tilforn, ligesom han har taget sig af Byforvaltning og Told- og skatteforvaltning. De øvrige udmærkede medarbejdere er dr. Phil. Karl-Erik Frandsen, mag. art. Grethe Ilsøe, lic. phil. Leon Jespersen, cand. mag. Christian Larsen, ph.d. arkivar Jørgen Mikkelsen, ph.d. arkivar Jesper Thomassen og cand. mag. Asbjørn Romvig Thomsen.    

Bogen indledes med en ordforklaring, ligesom hvert afsnit er forsynet med en sådan. Dette giver lidt overlapninger, f.eks. er patronatsret forklaret to steder. Det kan være svært at vurdere, om de udvalgte kilder er de bedste til at illustrere de respektive kildegrupper, men en enkelt anke kunne måske nok gøres. Som håndfæstning er udvalgt Frederik den tredjes, som han i øvrigt senere slap af med i forbindelse med enevældens indførelse. I de efterfølgende kommentarer fastslås det, at det var en af de hårdeste håndfæstninger, og den påstand er hørt før og er også sand nok, men dette dokumenteres ikke af kildeuddraget, som kun medtager de indledende bemærkninger om kongens pligt til at forsvare religionen. Det havde været rart at få hele den kontroversielle håndfæstning, hvor adelen satte ham tommelskruerne på. Skyldes forkortelsen pladshensyn, var der andre kilder i værket, som med større fordel kunne have været forkortet.

Bogen omfatter, hvad forfatterne kalder et læsekursus i gotisk skrift. Det er dog nok at tage munden for fuld, for der gives ingen anvisninger på læsning af gotisk skrift. Det havde været rigtigere at kalde det læseprøver, for ”kurset” består kun af  faksimilegengivelser af visse tekstsider, stillet overfor en trykt udgave.

Disse ovenstående bemærkninger er dog kun småting. Vor gunst tilforn er et gennemarbejdet værk, der informativt og overskueligt giver os mindre arkivkyndige mulighed for at overskue og benytte til materiale, der er til rådighed på vore arkiver. Anbefales for enhver, der arbejder med historiske emner indenfor et meget bredt område.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Adelsvældens skatter 1536-1660
Fremgang, krise og stilstand
Borgerligt regimente