[sitemap]

< Fødsel og dåb

Kongelige i kirkebøgerne

Kongelige børn blev indskrevet i Hof- og Slots menighedens kirkebog i København, frem til Christian den 10´s fødsel skete indførslerne i et særligt afsnit af kirkebogen. Her kan du læse hvad der blev skrevet fra Frederik den Fjerde og frem. 

Netop Frederiks fødsel må være skrevet ind længe efter hans dåb. Håndskriften ligner den, der har skrevet om Christian den Sjette. Og den lille oplysning om at Fjerde Frederik havde mange brødre er også ret afslørende! Anno 1671 d. 11 Ocobr. haver Gud velsigned hans Kongl. Majt. Voris allernaadigste Arve Konge og Herre, Konning Christian den femte, og hans Høibaarne Gemahl, voris allernaadigste dronning Charlotta Amalia, af det Hus Hessen Cassel, ved 2 slet om Morgenen, med en Printz, Som Samme dag om aftenen ved 6 Slet er döbt paa Kiøbenhafns Slot af Hans Kongel. Majts. Confessionario, Mag. Hans Leth; og kaldet Frideric. Hand som er den førsteføde blandt mange brødre, giv at Hans Hærlighed, som en förstefödis blant hans brødre maae voxe Gud til Ære, hans Kongel. Forældre til glæde, Landet til gafn og Gode, og sig self til ævig Salighed..

 

Anno 1699 d. 30 Novembr: ved 6 Slet om morgenen blef hendis Majt. dronning Louise forlöst med en ung Printz, som om eftermiddagen ved 5 Slet blef döbt af hans Majt. Confessionario D. Peter Jespersön, og kaldet Christian. Hendis Majs. Enke=dronningen, Charlotta Amalia holt ham over daaben. Gud lade ham gaae frem fra dyd til dyd, og blive en Printz efter hans eget hierte. (Anno 1746 d. 6 August behagede det den Allerhöyeste Gud at henkalde denne Höysalige Herre til et bedre og lyckeligere Rige i Himmelen paa Hirschholms Slot)

 

Anno 1723 d. 31 Martii Klocken ved 10 slet om Aftenen blef Hendes Kongel. Höyhed, voris Naadigste Cron Princesse Sophia Magdalena i Naade forlöst med een ung pritz, som om Aftenen derefter Kloken imellem 5 og 6 af dend kgl. Confessionario Christen Lemvig belf döbt, og kaldet Friderich; Hans Kgl. Maj. holte ham self over Daaben. (Senere tilføjelse: Anno 1766 d. 14 januar er Den Sal. Herre = Salig i Herren hensoved paa Christiansborg Slot.)


Anno 1749 d. 29 januar blev hendes Kongel. Majestæt Vores Allernaadigste Dronning Lovise forløst med en Ung Printz paa Christiansborg Slot Om Natten Klocken 1 slet Som samme Dag om Aftenen imellem 4 og 5 slet af den første Hofpredickant Hr. Bluhme blev Døbt, og kaldet Christian. Faddere var hands Kongel. majestæt Kong Friderich den 5te, Hendes Kongl. Majestæt EnkeDronning Sophie Magdalene, Som holdt hands Kongel. Höy. Cron Printzen over Daaben. Hendes Kongel. Høyhed Princesse Lovise og Hendes Kongel. Høyhed Princesse Charlotta Amalia. ]
 

Anno 1768 d. 28 januar blev Hendes Kongelige Majestæt vores Allernaadigste Dronning Caroline Mathilde forlöst med en ung Printz paa Christiansborg Slot om Aftenen imellem 10 og 11 slet, som den 30 januar om Eftermiddagen imellem 3 og 4 slet af hr. Biscop Harboe blev döbt og kaldet Friderich. Fadderne var hans Kongel. Majestæt Kong Christian den 7.de, hendes Kongelige Majestæt Dronning Juliane Maria, som holdt hans kongelige Höyhed over daaben og hans kongelige Höyhed Printz Friderich.

Anno 1786 den 18 September om Formiddagen imellem Kl. 10 og 11 slet blev hans Kongelige Höyheds Arveprinds Friderichs Gemahl, Hendes Kongelige Höyhed Prindsesse Sophia Friderica forlöst med en ung Prinds paa Christiansborg Slot, som den 28.de September om Eftermiddagen Kl.4½ slet blev döbt i Hendes Kongelige Höyheds Gemak af hr. Confessionario Bastholm og kaldet: Christian, Friderich; De höye Faddere vare: hans Kgl. Majestæt Kong Christian den 7de, Hendes Kgl. majestæt Dronning Juliana Maria, som holdt Prindsen over Daaben, hans Kongelige Höyhed Kronprinds Frideric, Hendes Kongelige Höyhed Kronprindsesse Lovisa Augusta, Hans Durchlautighed Arveprinds Frideric Christian af Augustenborg.

Frederik den Syvende blev født den 6 oktober 1808. Men af ukendte grunde er hans fødsel ikke indført i Hof- og Slots menighedens kirkebøger. Kirkebogen rummer ikke nogen kongelige tilførsler mellem 1798 og 1811. Christian den Niende blev født på 8 april 1818 på Gottorp.

Efter Tilmeldelse herom inføres her, at Prinds Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og Gemahlinde Louise Vilhelmine Frederikke Auguste Julie Prindsesse af Hessen have ladet døbe: d. 22 juni 1843 deres Søn Christian Frederik Vilhelm Carl, Prinds til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, født den 3 Juni 1843. Faddere: Enkedronning Marie. Dronning Caroline Amalie. Kronprindsesse Caroline. Landgrevinde Charlotte til Hessen, Prindsesse Caroline. Prindsesse Juliane til Hessen-Philipsthal. Enkehertuginden til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, Kong Christian den 8tde, Kronprinds Frederik Carl Christian. Prinds Frederik Ferdinand. Landgreve Wilhelm til Hessen. Landgreve Frederik til Hessen. Prinds Frederik Wilhelm til Hessen. Hertug Carl til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg


 

 

VIDSTE DU...
...at du selv kan bladre i kopier af bl.a. de kongelige kirkebøger på arkivalieronline.dk ?

Det er gratis at registrere sig som bruger!

 

OM KIRKEBØGER
Også prinser og prinsesser blev skrevet ind i de kirkebøger, hvor alle danskere er blevet bogført siden 1645 - endda længere tilbage i nogle sogne. Danmarks ældste kirkebog stammer fra Hordkær sogn i Sønderjylland og går tilbage til slutningen af 1500-tallet.