Menu
Forrige artikel

Asmild Kirke og Kloster

Kategori: Bøger
Visninger: 4029

 

Af Karsten Merrald Sørensen, museumsleder, ph.d.

Nær ved Viborg ligger Asmild Kirke. Selvom den i dag er en almindelige sognekirke, så har den en meget usædvanlig og spændende middelalderhistorie. Stenkirken er blandt de ældste i Danmark, og gennem 350 år fungerede den desuden som klosterkirke for et nonnekloster. Derfor har kirken en helt speciel bygningshistorie, hvor der gennem middelalderen både fandt udvidelser og nedbrydninger sted.

Hans Krongaard Kristensen er pensioneret lektor ved Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet på Moesgaard, og er vel nok den største kapacitet i Danmark inden for klosterarkæologi. Hans Krongaard Kristensen har i de seneste år udgivet flere store værker om både klostervæsenet generelt og særlige klostre specifikt. Her har vi fået præsenteret både de arkæologiske udgravninger og den øvrige viden, der findes om de forskellige danske klostre fra middelalderen, og nu er turen kommet til Asmild Kloster. Bogen udgives af Jysk Arkæologisk Selskab og Viborg Museum.

Historien om Asmild Kirke og Kloster er nært sammenhørende med Viborg By. Kirken blev grundlagt i 1000-tallet, måske helt tilbage til Knud den Stores tid grundet en nær engelsk indflydelse. Oprindeligt var der tale om en trækirke, men denne blev i anden halvdel af 1000-tallet erstattet af en stenkirke. Der var tale om et stort kirkebyggeri, og den nære sammenhæng til bispebyen Viborg var afgørende. Hurtigt blev kirken dog ændret og udvidet med blandt andet to tårne. Grundet forskellige stridigheder og historiske omstændigheder blev kirken i Asmild ved midten af 1100-tallet overdraget af Viborgbispen til domkapitlet ved Viborg Domkirke, som derpå indrettede et nonnekloster ved kirken, der skulle følge augustinerreglen. Dette betød nye byggeprojekter på og ved kirken, der blandt andet nu mistede de to tårne i vest, mens der blev bygget et kloster i forbindelse med kirken. Middelalderen igennem var der forskellige projekter, især efter en stor brand i 1300-tallet, men efter Reformationen mistede den sin betydning. Asmild Kloster blev omdannet til et kongeligt len, og ved midten af 1500-tallet var der ikke flere nonner bosat i klostret. Herefter blev dele af klostret revet ned. De resterende klosterbygninger brændte i 1713 og blev erstattet af en trefløjet bindingsværksbygning. Efter forskellige skift brændte ladegården i 1907, og den sidste rest af klosteranlægget forsvandt i 1958, således at Asmild Kirke nu står alene tilbage.

Som den grundige forsker Hans Krongaard Kristensen er, har han også med denne bog fulgt en stringent vej gennem den store viden, han har samlet og nu formidler til os med denne bog. Forskningsoversigten bliver suppleret med en god indføring i de mange udgravninger, som har fundet sted ved Asmild Kirke fra 1960’erne til 2001. Forfatteren deltog endda selv som studerende i et par sæsoner. Flere af kapitlerne bliver godt suppleret med historisk kildemateriale, og det er særligt disse kapitler, som denne anmelder sluger råt. Vi kommer ud over den lokale næsetip, og får sat nonneklostret i Asmild i sammenligning med øvrige nonneklostre i Danmark. Det er så tydeligt, at vores middelalderlige klostre, og kirker i øvrigt, i høj grad blev påvirket af de forskellige mennesker, der havde en tilknytning til dem. I Asmild Kirke og Klosters tilfælde var bispen i Viborg meget interesseret i kirken. Han kunne bestemme en særlig udvidelse, men måtte også give afkald på kirken efter en magtkamp med sit domkapitel, der herefter påvirkede bygningerne markant gennem oprettelsen af et nonnekloster. Andre stridigheder fandt også sted, når Viborgs borgere kom for nær klostrets rettigheder. Disse og meget andet kan læses om i bogen, som også bringer det store overblik over fundmaterialet fra udgravningerne.

Hans Krongaard Kristensen har som altid fuldstændigt styr på sine klosterudgravninger. Både udgravningerne og resultaterne formidles til os i et godt sprog. De er fint suppleret med et righoldigt billedmateriale. Der er gamle udgravningsfotos og fine tegninger, som letter forståelsen af en meget kompliceret bygningshistorie. Jeg kan som altid klart anbefale Hans Krongaard Kristensen og det seneste store værk om et af de danske klostre.

[Historie-online.dk, den 17. november 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Oldtidssagaerne, bind 8
Den sorte viking
Oldtidssagaerne bd. 3