Menu
Forrige artikel

Ohtere's Voyages

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2212

Af Elisabeth Windmüller, cand. mag.

Bogen, der er første bind i Vikingeskibsmuseets nye serie Maritime Culture of the North, omhandler den tidligste kendte beskrivelse af Norden af en skandinav, nemlig nordmanden Ottar (Ohthere på oldengelsk). Fra Vikingeskibsmuseets pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen læses blandt andet: ”Ottars rejseberetning blev så højt værdsat ved Kong Alfred den Stores hof i det 9. århundrede, at den blev nedskrevet og efterfølgende indført i en oldengelsk udgave af den senromerske verdenshistorie af Orosius. Ottars beretning fremstår som en troværdig kilde til Norges, Danmarks og Sveriges situation i den tidlige vikingetid og har inspireret den humanistiske videnskab siden det 16.århundrede”.

Grundlaget for bogen er et tværfagligt seminar om Ottars rejser, der blev afholdt på Vikingeskibsmuseet i 2003. Her blev der fokuseret på seks aspekter af Ottars beretning: 1) Teksten og dens oversættelse, 2) samtidens geografiske viden om Skandinavien, 3) Ottars hjemegn, 4) Ottars destinationer, 5) søfart samt 6) handel og kommunikation. Disse seks emner er også bestemmende for inddelingen af bogen i seks hovedkapitler, som hver består af to til fire bidrag af varierende omfang. I alt har 18 forskere fra otte lande bidraget til bogen. Det skal fremhæves, at der ikke blot er tale om en opsamling af seminar-indlæg; inden seminaret blev afholdt, uddeltes trykte udgaver af oplæggene til deltagerne, og en eller flere forskere blev bedt om at forberede kommentarer til de enkelte indlæg. Dette tiltag skulle føre til en mere indgående diskussion deltagerne imellem, og i flere af de nyredigerede bidrag til bogen er der da også medtaget kommentarer fra diskussionerne, enten inkorporeret i teksten eller som noter.

Det er ikke nemt at anmelde en bog med flere bidragydere retfærdigt, da det bliver for omfattende at omtale hvert enkelt bidrag. Denne anmeldelse vil derfor fortrinsvis beskæftige sig med bogen som helhed. Noget andet, der besværliggør anmeldelsen en smule er, at bogen ikke egner sig særlig godt til at blive læst fra ende til anden – i en lang køre. Det er simpelthen for meget en fagbog til den form for læsning, hvilket absolut ikke er en kritik, der er nemlig tale om god, gedigen faglitteratur. Dog gælder det for nogle af bidragene, at man nok skal være særligt interesseret, da de er lidt tunge at læse, det drejer sig især om kapitel 1, der omhandler selve kilden. Der er tale om en meget fyldestgørende redegørelse, som dog kan forekomme en smule langtrukken. Man kan selvfølgelig indvende, at det kan være svært at gøre det kort, når der er tale om en så gammel tekst, der op igennem tiden har været udsat for forskellige fortolkninger og oversættelser. Og under alle omstændigheder er det yderst relevant at få en grundig introduktion til den kilde, bogen har som sit omdrejningspunkt.

Bogen kommer, som nævnt, godt omkring alle aspekter af Ottar og hans omverden, og vi præsenteres blandt andet for emner som handel, fiskeri, hvalfangst, rensdyr-avl og, selvfølgelig, skibe og sejlruter. Sidstnævnte emne behandles grundigt i kapitel 4, her kan man både læse om datidens skibstyper, baseret på arkæologiske fund, og om selve sejladsen idet der grundigt redegøres for de sejlruter, Ottar beskrev. I forlængelse heraf følger et kapitel om de destinationer, Ottar omtaler. Spændende er det, for eksempel, at læse om Hedebys rolle som et centralt sted for den nordeuropæiske kommunikation i det 9. århundrede.

Det er, som sagt, svært at yde bogen og forfatterne fuld retfærdighed her, og der er da også mange flere oplysninger og indfaldsvinkler i bogen end de, jeg har nævnt. Blandt andet behandles en anden rejsebeskrivelse fra samme periode også, nemlig Wulfstans, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Jeg kan kun opfordre til, at man selv sætter sig med bogen og måske starter med det kapitel, man synes er mest interessant, så får man garanteret lyst til at vide mere.

For bogen som helhed gælder, at den fremstår som gennemarbejdet og absolut interessant. Og så er der tale om en god brugsbog, som tager højde for at det nok fortrinsvis er fagfolk, der vil anskaffe sig bogen. Den centrale kilde optræder i sin helhed sammen med en tekstnær oversættelse, endvidere er der uddrag af andre udgaver af kilden samt oversættelser. Og så synes jeg, det er rart med en fælles bibliografi i stedet for, som det ofte ses i denne type bøger, en masse mere eller mindre enslydende litteraturoversigter spredt ud over hele værket. En lille ting, der også bidrager til indtrykket af en bog, der skal bruges og ikke blot læses, er at listen over bidragydere, udover navn og profession, også indeholder kontaktoplysninger. Når vi nu er ved ”serviceafdelingen”, vil jeg nævne indekset, som er inddelt i emner (”people”, ”places” o.s.v.), hvilket egentlig fungerer godt. Emnet ”general” bliver måske lidt for generelt, herunder hører nemlig vidt forskellige opslagsord som for eksempel ”boat”, ”walrus” og ”Danevirke”. Man kan selvfølgelig bare bruge udelukkelsesmetoden – eller sin fantasi, når man skal regne ud, hvor man skal lede efter en given henvisning. Og så ville det have været mere brugervenligt, hvis der var nogle ”summaries” til at give et overblik over de vigtigste konklusioner.

Men, alt i alt en bog, der formår at samle og formidle en stor mængde forskningsresultater fra både litteraturhistoriske, arkæologiske, historiske og lingvistiske studier. Og en bog, der med sine mange udmærkede illustrationer og behagelige layout, præsenterer sig nydeligt og uden besvær føjer sig til rækken af de gode historiske og arkæologiske udgivelser, der med tiden bliver klassikere.

Som nævnt er Ohthere’s Voyages første bind i den nye bogserie Maritime Culture of the North. En serie Vikingeskibsmuseet har valgt at lancere på grund af en stigende mængde spændende materiale vedrørende marine ressourcer og livet langs kysterne,  som ikke kunne publiceres indenfor rammerne af  museets eksisterende serie Ships and Boats of the North. Den nye serie fokuserer på en lang række maritime emner, som har et andet udgangspunkt end lige skibe, og vil hovedsageligt beskæftige sig med det samme geografiske område, som den gamle serie, nemlig Skandinavien og de nærtliggende baltiske lande samt Nordsøregionen. Serien vil komme til at omfatte både monografier og antologier. Bind 2 udkommer i 2008 og har titlen Wulfstan’s voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from the shipboard.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Castles at War
Islændingesagaernes verden
Bjørnkær Voldsted