Menu
Forrige artikel

Den Kolde Krig & Regan Vest

Kategori: Bøger
Visninger: 6266

 

Af Anders Ellegaard, cand. jur.

I 2010 udgav brødrene Karsten Pedersen og Poul Holt Pedersen bogen ”Danmarks dybeste Hemmelighed.” Bogen var censureret, da bunkeranlægget REGAN VEST (REGeringsANlæg VESTdanmark) var omfattet af klausuler om hemmelighed, men interessen for og nysgerrigheden om anlægget var stor, og behovet for det blev med tiden mindre. I 2012 blev anlægget taget ud af beredskabet, og bogen udkom i 3. ucensurerede oplag.

I samarbejde med Lars Allan Haakonsen og Henning Brinckmann er bogen nu omarbejdet til undervisningsbrug for folkeskolens og gymnasiernes ældste elever. Andre historieinteresserede kan også hente viden om Den Kolde Krig og REGAN VEST.

Bogen starter med et meget dramatisk kapitel: Dommedag Danmark. Det beskriver et tænkt angreb i 1960´erne fra Sovjetunionen mod Danmark, og den deraf følgende rejse for regenten med ægtefælle, de vigtigste ministre, de øverste embedsmænd og forskellige hjælpere til REGAN VEST, med identitetskontrol og indrykning i den store, civile og (dengang) atomsikrede bunker.

Baggrunden for dette scenarium starter med revolutionerne i Rusland, Sovjetunionen, nationalisering, Stalins magtovertagelse i 1924, industrialisering, tvangskollektivisering, 5-årsplaner og 2 verdenskrige. Overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund tog kun 15 år, men de menneskelige omkostninger var meget store. Stalin døde i 1953 og blev afløst af Khrusjtjov.

I Vesteuropa kom Mussolini og Hitler til magten i 1920´erne og 1930´erne. Med en ikkeangrebspagt med Sovjetunionen i ryggen gik Tyskland til angreb på Polen i 1939. 2. Verdenskrig var begyndt. I 1945 blev Churchill, Roosevelt og Stalin enige om at dele Tyskland i fire besættelseszoner, idet Frankrig også fik en del. Det gjaldt også Berlin, som lå i den sovjetiske del. Enden på historien blev et delt Tyskland; fra 1949 var der et Øst- og Vesttyskland.

Den sovjetiske besættelse af Bornholm er beskrevet i bogen, men Det kommunistiske Parti fik efter krigen aldrig magt i Danmark. Vesteuropa fik hjælp fra USA med Marshallhjælpen, som også blev tilbudt Sovjetunionen, men afslået af Stalin, som dannede Comecon. - Efter kuppet i Tjekkoslovakiet i 1948 og på grund af Danmarks placering med bælterne til udsejling til Atlanterhavet blev Danmark medlem af NATO i 1949. Warszawapagten blev stiftet i 1955 som modsvar til NATO. - Koreakrigen (1950 – 1953) og krisen i Ungarn i 1956 var medvirkende til ustabilitet under Den kolde Krig.

Medlemskabet af NATO medførte krav om at forberede samfundet på, at der kunne komme ustabile perioder eller måske krig. Erfaringerne viste, at hele samfundet ville blive involveret i en krig, og ikke kun militæret. Tanken om Totalforsvar var født. Det omfattede både militæret og det civile samfund. Det skelnes mellem Civilforsvaret, som tog sig af brandslukning og redningsarbejde med videre efter ulykker og krig, medens Det civile Forsvar skulle sikre beredskabet af administration, økonomi, forsyningssikkerhed og psykologi.

I krig har regeringen udvidede beføjelser. Love skal dog stadig have regentens underskrift for at træde i kraft. I følge den daværende vurdering ville et angreb fra Sovjetunionen ske på Østsjælland (Køge Bugt), medens Nordjylland ville blive besat sidst. Det blev besluttet, at et regeringsanlæg skulle etableres i kalkbjerget i Rold Skov. En statsgeolog mente, at kalken ville afbøde kraften af en atombombe.

I dybeste hemmelighed og med mange omsvøb og søforklaringer byggede man anlægget langt inde i kalkbjerget. Det består af to ringe med hver to etager.  Der var i alt 232 rum med plads til ca. 350 personer, som skulle arbejde og opholde sig i anlægget. I tilfælde af atom-, bakteriologisk- eller atomkrig kunne anlægget isoleres fra omverdenen og være selvforsynende i nogle uger. Indretningen beskrives meget fint og grundigt i bogen. Anlægsperioden var 1963 – 1968.

Anlægget blev gennem årene holdt klar af nogle få teknikere, og bortset fra nogle øvelser blev det aldrig taget i brug. I bogen beskrives nogle af de emner, som deltagerne skulle tage stilling til. - Et problem, som man var opmærksom på, var ”bunkerkuller.”  For eksempel hvor en person psykisk ikke kunne leve med at være indelukket 24 timer i døgnet i flere døgn, eller hvor en person selv var sikret, medens vedkommendes nærmeste var udenfor. Under øvelser oplevede man tilfælde af bunkerkuller allerede i fredstid. Den ene af de to designerede læger skulle være psykiater!

For at forstå alvoren beskrives Cubakrisen med både Kennedys og Khrusjtjovs overvejelser og handlinger. Det er ikke en underdrivelse, at Verden holdt vejret. - I 1962 udsendte den danske regering pjecen ”Hvis krigen kommer” til alle husstande. Heri beskrives, hvorledes man skulle reagere ved en atombombesprængning, og hvorledes man kunne forberede sig på krig. Folkeviddet omdøbte under Cubakrisen pjecen til ”Når krigen kommer.”

Bogen nævner andre anlæg, som blev etableret under Den kolde Krig: Regan Øst, Stevns Fortet, Langelandsfortet, Danmarks Radios Nødstudie, evakueringsbunkeren og NATO-bunkeren i Finderup. - Et kapitel omtaler Det regionale beredskab. Det kommunale beredskab og placering af områder til massegrave.

Bogens sidste kapitel omhandler Berlinblokaden, Tysklands deling og Berlinmuren. Efter Cubakrisen var der fra 1963 til 1979 tale om afspænding og næsten sameksistens indtil Sovjetunionen invaderede Afghanistan. Bogen kalder tiden før 1979 for den Første kolde Krig og perioden efter 1979 for den Anden kolde Krig. - I 1985 blev Gorbatjov valgt som leder i Sovjetunionen, hvilket blev begyndelsen på en ny afspændingsperiode, som sluttede med Berlinmurens fald i 1989. - Bogen slutter med krigen i Østeuropa efter Sovjetunionens opløsning; Danmarks rolle i NATO og Danmarks deltagelse i krige i og udenfor Europa.

Bogen kan ses som en pædagogisk og meget oplysende overbygning og et supplement til den netop udgivne billedbog fra Regan Vest. Bogen ville dog være endnu bedre med et register.

Bogen har mange gode landkort og billeder fra Regan Vest anlægget, og den er meget pædagogisk og interessant opbygget med et godt samspil mellem tidsperioden Den kolde krig og en god begrundelse for Totalforsvaret og bygning og indretning af Regan Vest.

[Historie-online.dk, den 19. november 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Svenskekrigene
Nordjylland under Englandskrigen 1807 - 1814
REGAN Vest