Menu
Forrige artikel

Fyrste og folk

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 8383

Af Caspar Christiansen, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Bogen er baseret på Mikkel Leth Jespersens (MLJ) Ph.d. afhandling af samme navn fra sidste år, dog med en mindre ændring i undertitel. Hensigten er at beskrive Hans d. Ældres fyrstestat og netværket omkring ham, og at se på organiseringen af fyrstestaten.

Materialet til bogen stammer i vid udstrækning fra Hansborgarkivet. Arkivet er opkaldt efter det sted hvor Hans d. Ældre opbyggede sit arkiv. Til alt held har det overlevet til i dag, og det har MLJ udnyttet til at gennemføre en utrolig detaljeret undersøgelse af Hans d. Ældres regeringstid i Slesvig-Holsten 1544-1581. Hans d. Ældre var halvbror til Christian III. Sammen med sin bror Adolf delte Hans og Christian d. III Slesvig-Holsten i tre fyrstedømmer.

Indledningsvis får vi en kort introduktion til hvordan Hans d. Ældres regerede, og hvordan fyrstestaten var opbygget. Med historien og en lokal foged, Iver Karlsens, kamp mod anklagerne imod ham, får vi det første og bedst perspektiverede eksempel på fyrstestatens hverdag. MLJ fremhæver i den forbindelse hvordan at fyrsten ikke diktatorisk kunne bestemme over folks skæbner, samt de mange personlige relationer der var nødvendige for administrationen. Den manglende mulighed for diktatorisk udfoldelse må siges at være MLJs centrale perspektiv på fyrstestaten, og Hans D. Ældres milde fremgangsmåde passer perfekt til den tese.

Efterfølgende er bogen struktureret med en række kapitler såsom ’Fyrsteværdigheden’, ’Hoffet’, ’Mellemmænd’ og ’Forhandlingskulturen’. I de tematiske afsnit går MLJ fortrinsvis kronologisk til værks, så man følger udviklingen inden for hvert emne. Langt størstedelen af undersøgelsen af Hans d. Ældres regering er centreret om det store persongalleri det krævedes for at få husholdning og administration til at fungere.

Hver for sig er mange af de enkelte beskrivelser af sekularisering af klostrene, hoffets orden eller den haderslevske landadel interessante, og det bidrager alt sammen til den lovede indsigt ind i fyrstens liv. Dog er der især ved præsentationen af persongalleriet en tendens til, at det bliver en lang opremsning af personer med tilhørende hverv og familierelationer. Det er givetvis svært at undgå den slags informationer bliver opremsende, men det er stadig tungt at læse.

På trods af det omfattende materiale savner man, at en diskussion af statsdannelse, bureaukrati og magt hæves op over personrelationerne. MLJ anser 1500-tallets fyrstestat, eksemplificeret ved Hans d. Ældre, som et led i den proces der førte til udviklingen af moderne stater (s. 211), idet fyrstestatens udvikling fra 1544 til 1580 medfører en øget administration. For mig at se er det primært en intensivering af administration, og ikke en udvikling af administrationen. Men ret skal være ret, MLJs målsætning er at beskrive fyrstestaten og dens relationer til befolkningen under Hans d. Ældre, og den sammenhæng ville en længere diskussion tager plads fra hertugen og kildebearbejdningen.

Med det omfattende kildemateriale er det lykkedes MLJ at give os en imponerende indsigt i Hans d. Ældres regering der bidrager væsentligt til vores viden om 1500-tallet, fyrstedømmer og Sønderjyllands historie. Folk med interesse for disse emner bør straks give sig i kast. At bogen sine steder er mere opremsende end flydende er i den sammenhæng en bagatel.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jens Munk
Christiern Nielsen Juels Aarbog 1533-1596
Dorothea - Guds vilje - og dronningens.