Menu
Forrige artikel

Diplomat i grænselandet

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2583

 

Af Michael Riber Jørgensen, Museum Thy

Hvad laver en generalkonsul egentlig? Sådan vil mange nok spørge, når de første gang møder betegnelsen. Nu har man chancen for at få et fyldigt og indsigtsfuldt svar med denne erindringsbog, skrevet af Henrik Becker-Christensen, forhenværende generalkonsul i Flensborg – bemærk i øvrigt, at bynavnet, ligesom de øvrige sydslesvigske stednavne i bogen, konsekvent gengives på dansk og ikke på tysk. Det er uden tvivl med fuldt overlæg.

For det er netop det dansk-tyske grænseland med dets ganske særlige forhold, det handler om. Det var her, Becker-Christensen havde sit virke som generalkonsul gennem næsten to årtier – længere end nogen anden siden oprettelsen i det historiske år 1920 – og som han slår fast, har netop denne danske diplomatiske repræsentation i udlandet en ganske særlig rolle, ikke bare for de bilaterale forbindelser, men som bindeled mellem det danske mindretal og fædrelandet mod nord.

Derfor er et indgående kendskab til grænselandet et must, og måske netop derfor er posten ofte blevet besat med en historiker med netop det speciale: Troels Fink, Lorenz Rerup, H. P. Clausen og ikke mindst Becker-Christensen selv, der kom fra Institut for Grænseregionsforskning, hvor han havde været endnu længere.

Hele bogen emmer da også af, at vejlenseren Becker-Christensen kender og forstår grænselandet bedre end de fleste – man fristes til at sige: bedre end alle andre ikke-indfødte og også bedre end mange af os, som er født og opvokset der. Kapitlerne er inddelt tematisk mere end kronologisk, hvilket giver et godt overblik og et godt indtryk af det varierede og mangeartede arbejde og det enormt store netværk, posten som generalkonsul indebærer.

Indledningsvis præsenteres, ud over forfatteren selv, generalkonsulatets historie samt de danske, tyske og frisiske mindretal. Efterfulgt af en gennemgang af nogle af de ”faste” opgaver: Møder i snesevis med andre diplomater, mindretalsrepræsentanter og politikere fra begge sider af grænsen. Besøg på alskens institutioner m.m. rundt omkring i hele landsdelen – og modtagelse af besøgende udefra. Vi får også historikeren Becker-Christensens kyndige vurdering af udviklingen i det dansk-tyske forhold gennem de sidste 100 år. Det er heldigvis overordnet set blevet varmere og varmere – eksemplificeret ved Istedløvens hjemkomst i 2011, som han selv var dybt involveret i.

Som dansksindede tyske statsborgere i Tyskland er det danske mindretal naturligvis underlagt tysk lov og tysk samfundsindretning. I flere kapitler spiller den politiske dimension da også en stor rolle, og vi bliver meget klogere på, hvordan tysk politik hænger sammen, både på nationalt, lokalt og især delstatsniveau. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – som repræsenterer både danskere og frisere – har siden 1948 arbejdet for mindretallenes ligestilling, både i de sydslesvigske kommuner og i landdagen i Kiel. Becker-Christensen beskriver på glimrende vis, hvordan det siden København-Bonn-erklæringerne i 1955 langt overvejende har været et positivt samarbejde med flertalsbefolkningen, men dog med enkelte større sammenstød.

Ét af dem var ”skolesagen” i 2010, hvor den økonomisk hårdt trængte delstat Slesvig-Holsten forsøgte at spare ved at sænke tilskuddene til mindretallene, herunder de danske skoler, blandt andet med det argument, at skolerne reelt ikke var ligestillet med men bedre stillet end de offentlige tyske skoler og derfor også tiltrak elever fra flertallet, som altså valgte ud fra kvalitet og ikke nationalt sindelag. Efter flere måneders køligt diplomatisk klima og en hel del fodarbejde fra bl.a. generalkonsulen lykkedes det dog at få afværget reduktionerne.

Et andet sammenstød var foranlediget af spørgsmålet om adgangen til politisk repræsentation. I Tyskland er spærregrænsen til forbundsdag og landdag 5 %, dvs. noget højere end de danske 2 %. SSW er dog undtaget herfor og skal derfor groft sagt ”blot” samle stemmer nok til, hvad der svarer til et enkelt mandat for at komme ind. Det var der ikke nødvendigvis udelt tilfredshed med fra flertallets side, og da SSW i 2012 for første gang indgik i delstatsregeringen i en rød-grøn koalition med SPD og De Grønne (den såkaldte ”Dänen-Ampel”), blussede striden op igen, anført af de konservative fra CDU. Argumentet var, at hvis et mindretalsparti begyndte at opføre sig som et ”almindeligt” parti, skulle de også være underlagt de samme regler. Sagen endte dog med, at forfatningsdomstolen afviste klagerne, og efterfølgende kom modstanderne da også til fornuft, så det gode forhold mellem de to lande kunne bibeholdes.

Ud over disse to større sager, som fyldte meget syd for grænsen, men ikke fik nær så megen opmærksomhed nord for i hvert fald Kongeåen, kommer Becker-Christensen også omkring mange andre eksempler på det ofte usynlige, men ikke desto mindre enormt vigtige arbejde, som diplomatiet er involveret i: Grænsekontrollen, som blev reduceret med Schengen-aftalen og efterfølgende øget igen af et folketingsflertal, for igen at komme i fokus under flygtningekrisen omkring 2015. Trafik og infrastruktur, herunder forbindelser over Kielerkanalen og Femern Bælt. Dåsepant og grænsehandel. Med flere.

Endelig undgår forfatteren ikke at komme omkring det uskønne og uværdige forløb omkring hans afsked med jobbet, hvor han reelt blev fyret af statsministeren som en del af en politisk studehandel. Og han undgår heller ikke – selvfølgelig på vanlig diplomatisk vis som den diplomat, han nu er – at give udtryk for sin klare holdning hertil.

Becker-Christensens store erfaring og viden viser sig tydeligt i fremstillingen. Eneste anke ved bogen skulle være, at den tematiske opdeling giver anledning til lidt for mange gentagelser undervejs, som med fordel kunne være luget ud. Man må trods alt gå ud fra, at de fleste vil læse den fra ende til anden. Det ændrer dog ikke på helhedsindtrykket: Alt i alt er der tale om en spændende og oplysende bog, som bør kunne læses med stor fornøjelse af alle, der interesserer sig for grænselandet, eller som bare gerne vil være lidt klogere på, hvad sådan en generalkonsul egentlig går og laver.

[Historie-online.dk, den 5. januar 2021]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Liva Weel
Den perfekte præsident
Sommeren 38