Menu
Forrige artikel

Danmarks Oldtid - ældre jernalder

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3330

Af Folmer Christiansen, arkæolog, museumsinspektør ved Vejle Museum

Bogen er det tredje af i alt fire bind om Danmarks oldtid, der er under udgivelse i disse år, alle med Jørgen Jensen som forfatter. I forordet til seriens første bind røbes det, at ambitionen har været at skabe en afløser for Johannes Brøndsteds trebinds værk med samme hovedtitel. Den seneste udgave af ”Brøndsted” udkom i årene 1957-60. Selv om der i den mellemliggende periode er udkommet oversigtsværker over Danmarks oldtid er det først med Jørgen Jensens værk, at der er skabt en værdig afløser. Ambitionen må siges at være opfyldt.

Det aktuelle bind omhandler ældre jernalder, perioden fra 500 f.Kr.-400 e.Kr. Det er et meget omfattende kildemateriale, der ligger til grund for bogen. I de seneste årtier har et stærkt forbedret arkæologisk beredskab i takt med en voldsomt tiltagende anlægsvirksomhed ført til en nærmest eksplosiv tilvækst af arkæologiske data, ikke mindst hvad angår ældre jernalder. Bogen samler trådene og tegner på grundlag af de arkæologiske kilder et billede af jernaldersamfundet og dets forskellige aspekter i den pågældende periode. Igennem hele bogen rummer perspektivet også hovedtrækkene af udviklingen i det øvrige Europa, der er væsentlig for at forstå udviklingen på de hjemlige breddegrader.  

I de første århundreder af jernalderen opstår landsbyerne,  udviklingen af landbruget tager fart og vi ser tegn på en klar social lagdeling i samfundet. Det afspejler sig både i forskelle i gårdenes størrelse og i kvaliteten af de gravgaver, der følger de døde i graven. En krigerklasse vokser frem og bondesamfundet organiseres på en måde, der gør det muligt at mobilisere krigere fra større områder. I århundrederne før Kristi fødsel ses en vis påvirkning fra det keltiske område i Mellemeuropa. Påvirkningerne sydfra bliver dog langt mere massive i århundrederne efter Kristi Fødsel, hvor Romerriget dominerer store dele af Europa. Romerske luksusvarer kommer til at spille en ikke ubetydelig rolle i den stadigt større hierarkisering af samfundene i Sydskandinavien. Det udmøntes i periodens seneste århundreder i en omstrukturering af de gamle stammesamfund, sammenlægning af gårde og landsbyer, privat ejendomsret til jorden på bekostning af det tidligere landsbyfællesskab og generelt en intensivering af landbruget. Et større antal krigsbytteofre fra moser vidner om drabelige kampe i 3.-4. århundrede. Fra samme periode kendes lange voldanlæg og sejlspærringer, der sandsynligvis også afspejler territoriale konflikter. I organiseringen af samfundet, som den afspejles i de arkæologiske fund fra ældre jernalders sidste århundreder, anes de første kim til det, der senere fører til dannelsen af det danske kongerige.

Det er nogle af de overordnede træk af udviklingen i ældre jernalder. Sideløbende følges dagliglivet, gårdene, landsbyerne, offerskikke, gravskikke, udvinding og forarbejdning af jern og anden håndværksmæssig kunnen m.m. Perioden rummer masser af spektakulære fund: Gundestrupkarret, Grauballemanden, Nydambåden, tusindvis af våben fra mosernes våbenofre, rige grave med romerske importvarer og meget mere.

Jørgen Jensen er på forhånd kendt som en skribent, der formår at levendegøre et ifølge sagens natur dødt arkæologisk stof, så næsten enhver kan være med. Det er som nævnt også lykkedes her. Et stort aktiv for bogen er de omfattende kildehenvisninger, der gør det lettere for de særligt interesserede læsere at gå yderligere i dybden med stoffet.  Som i de to første bind af serien er teksten også her ledsaget af mange fine illustrationer. Der er al mulig grund til at tro, at det samlede bogværk i en årrække fremover vil være ”biblen” for alle, som interesserer sig for dansk forhistorisk arkæologi, på samme måde som ”Brøndsted” har været det for et par tidligere generationer.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De første og de største fund
Ravnehovedringe og stormandsalliancer i romersk jernalder
Sorte Muld