Menu
Forrige artikel

Bispens Borg Brink i Ballum

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 6292

Når man står med ryggen til den lille landsby Randerup og kigger mod vest ud over den flade marsk ser man mod syd en morænebakke hæve sig markant op over marsken. Her knokler 25 studerende fra Aarhus Universitet og Universitetet i Kiel i disse uger. De er i fuld gang med at lære at foretage en arkæologisk udgravning på stedet, hvor der i middelalderen lå en stor borg, som tilhørte biskoppen i Ribe. I dag er der kun teglstensbrokker tilbage, som kommer frem når der pløjes. Arkæologiske udgravninger fra 1992- 2002 har påvist, at der under pløjelaget er mere bevaret efter borgen. Borgen er langt fra fuldstændig udgravet, og nu skal de studerende altså forsøge at finde ud af mere om stedet.

Enestående regnskab

Gården Brink er omtalt flere steder. Den nævnes første gang i 1379, men mest berømt er imidlertid et enestående bevaret regnskab fra 1388-89. Det er skrevet, mens Kristian Jacobsen var foged på gården under Ribe biskoppen Johan Mikkelsøn. Det er det eneste bevarede regnskab fra en 13-1400 tals gård i Danmark. Det fremgår blandt andet af regnskabet, hvem der boede og fik løn på gården og hvad gårdens beboere spiste uge for uge, og det giver os en enestående mulighed for at komme tættere på borgens beboere og deres liv, end det ellers er muligt.

Udgravninger af borgen

I de tidligere undersøgelser er der fundet rester af et fornemt teglstensbygget hus, med overhvælvede rum og bemalede vinduer. I den udgravede del af bygningen, er der konstateret to rum. Det ene har været et køkken. Her var et opmuret ildsted og en bageovn.  Rummet har været overhvælvet og der er registreret flere gulvlag. Det andet udgravede rum, har også været overhvælvet. Men hvad dette rum har været brugt til, er ikke helt så tydeligt. Man kan gætte på, det måske har været anvendt til opbevaring af forskellige ting, spisesal eller lignende. På bygningens sydside er fundamentet til et trappetårn afdækket, så bygningen har været i mindst to etager.

Det tyder også på, at bygningen er blevet ombygget og måske udvidet, da der er rester efter midlertidige mure og vægge og en ældre og mindre bygning med et forsænket og stenbrolagt gulv.  I 1992 blev det konstateret, at der også har været en voldgrav på borgen, som gik i nord-sydlig retning, og nu er der også fundet en voldgrav, som har gået i øst-vestlig retning ganske tæt forbi borgen.

Udgravningen er i gang i 1990´erne. Her fritlægges et brostensgulvet i den ældre bygning. Bemærk stenen i forgrunden, der er forgæves er forsøgt kløvet. Foto Tenna Kristensen.

Datering

Vi kender ikke det præcise årstal for opførelsen af gården, men den er sikkert grundlagt allerede i 1200- tallet hvor biskoppen ejede meget jord og gods i Ballum sogn og nabosognene, blandt andet Møgeltønderhus og Trøjborg. Til gengæld fortæller kilderne ret præcist, hvornår gården ophører med at eksistere. I 1562 overgiver Jørgen Hansens enke, Fru Bege, gården til Ribes lensmand. Herefter forpagtede 48 bønder i Ballum sogn jorden og bygningerne blev revet ned.

De foreløbige udgravninger har vist, at Brink i middelalderen har været et stort sted med en fornem hovedbygning opført, indrettet og udsmykket efter tidens byggeskik.  Forhåbentlig vil de arkæologi studerende bringe ny viden for dagen om dette spændende sted.

Besøg udgravningen ved Østerende 11A, Bredebro. 

www.museum-sonderjylland.dk

 

historie-online.dk, den 29. maj 2017

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Spændende genåbninger i Rom
Marts måneds helgen: Erik Plovpenning
Det forsvundne hertugdømme