Menu
Forrige artikel

Folk

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 1960

Lars Kjær, mag.art. i historie. Informationsmedarbejder, Lejre Forsøgscenter.

DETTE ER INGEN KIOSKBASKER! Jeg tør roligt og vist uden risiko for at fornærme nogen slå fast, at denne bog ikke kommer til at toppe salgslisterne hos din stedlige boghandler. Det er sådan set ærgerligt, for den har masser af gode kvaliteter. Førstehåndsindtrykket af denne bog er, at det faktisk er en ret lækker sag. Meget flot layout og omslag, tætskrevne sider og knitrende frisk fra trykkeriet. Bogen rummer 12 artikler af varierende længde og er på 202 nummererede sider. Der er gjort et godt arbejde i redaktionen og korrekturen, for der er vældig få fejl at finde. Og så vinder den oven i købet ved nærmere bekendtskab.

Bogen indledes med et forord, som udgør en fælles indledning og opregning af målsætning og forståelsesramme, samt bogens inddeling præsenteres. Her bliver der virkelig tegnet med den brede pensel. Bogen afsluttes med en række korte biografier over forfatterne, og det er en god service for den læser, der måtte være ny i forhold til dette emne og flere af forfatterne. Faktisk er det eneste, jeg savner, et indeks, hvilket er et nyttigt værktøj, hvis man vil gå på tværs af artiklerne. Som læser – og dem må der potentielt være nogle stykker af med det brede sigte, bogen har – har man ofte glæde af at kunne plukke de elementer, der passer ind i netop ens personlige projekt. Så er denne bog i øvrigt klinisk renset for illustrationer, modeller, skemaer og andre ’folkelige’ elementer. Så trods titlen er der, som man måske har gættet, ikke meget folkelighed over den.

Da bogen udkommer som led i en serie, er det værd at fæstne sig ved, hvad det er for et projekt, den indgår i, og hvad der står bag. Det skal jeg i det følgende redegøre for. Bøgerne udgives af Klim og Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO), som hører hjemme på Gerlev Idrætshøjskole og Vartov. IFO er en selvejende forskningsinstitution, delvist finansieret ved tilskud fra kulturministeriet, som beskæftiger sig med forskning og udviklingsarbejde inden for idræt, krop og kultur, folkelig oplysning og det civile samfund. IFO har en særlig forpligtelse til at forske i den grundtvigske tradition og virkningshistorie. Hermed, tror jeg, har man allerede et ret godt billede af, hvad IFO står for.

Bidragsyderne til bogen er følgende forfattere: Olav Ballisager, Diethelm Blecking, Peter Brandt, Knut Dietrich, Henning Eichberg, Jean Fischer, Jørgen Gleerup, Jørn Hansen, Jochen Hinsching, Bo Vestergård Madsen, Niels Kayser Nielsen, Anne Lykke Poulsen, Jonathan Schwartz. Jørn Møller har skrevet forordet.

Nærværende bind er det 6. i en serie. Titlerne på de allerede udkomne bind er som følger

 • Henning Eichberg og Bo Vestergård Madsen (red.): Idrættens enhed eller mangfoldighed. Bevægelsesstudier 1.
 • Kirsten Kaya Roessler: Når idræt gør ondt... Skader, smerter, stress. Bevægelsesstudier 2.
 • Bo Vestergård Madsen: Oplysning i bevægelse - kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik.
 • Bevægelsesstudier 3.
 • Knud Larsen: Idrætsdeltagelse og idrætsforbrug i Danmark. Bevægelsesstudier 4.
 • Henning Eichberg: The People of Democracy: understanding self-determination on the basis of body and movement.
 • Movement studies/Bevægelsesstudier 5.
 • Jørn Møller (red.): Folk - om et grundbegreb i demokrati og kultur. Bevægelsesstudier 6.

Desuden er følgende titler planlagt og projekteret til udgivelse i serien.

 • Henning Eichberg: Folk i bevægelse – studier i kropskulturel mangfoldighed.
 • Kirsten Kaya Roessler: Sundhedspsykologi og fysisk aktivitet.
 • Bjarne Ibsen: Den frivillige sektor under forandring.
 • Bo Vestergård Madsen og Henning Eichberg: Fest i den folkelige - om landsstævnets historie og betydning i den
 • folkelige idræt.
 • Jørn Møller: Fryd og skræk - om legens fænomenologi.

Det er tydeligt for enhver, at det er et usædvanligt og i sjælden grad ambitiøst projekt i dansk forskning. De første udgivelser kom i 2002 (bind 1 og 2) og der har siden været god fart på udgivelserne. Det lettes selvfølgelig af, at der er tale om en ret bred forståelsesramme. IFO har formuleret en forskningsprofil, hvor begrebsdannelsen bag kernepunkterne: folkelig oplysning, krop/idræt og det civile samfund afklares. Disse begreber gør det til et egentligt sammenhængende forskningsprojekt med et fælles udgangspunkt. Samspillet mellem kernebegreberne studeres, og der spændes derfor utrolig bredt; de vil meget. Dette afspejles i de meget forskelligartede artikler, og derfor kan det blive diffust, hvad der egentlig er kernen. Det er ikke idrætshistorie (og gudskelov for det), men mere end det. Det er ikke folkehistorie, det er ikke organisationshistorie. Det er samspillet mellem disse felter, der er i fokus, sammenhænge såvel som modsætninger. Der trækkes på forskningstraditioner som historie, mentalitetshistorie, antropologi, psykologi, sociologi og flere andre, og man tør vist godt kalde det for en tværfaglig tilgang.

Dette værk tager sit udgangspunkt i ”en kritisk forskningstradition”. Hvor magtudredningen i overvældende grad har taget sit udgangspunkt i magtstudier ovenfra og i administrative strukturer, ser denne bog på sammenhængene mellem folk, demokrati og bevægelse nedefra. Det civile samfund får her sin gennemgang. IFOs forskning udspringer af den grundtvigske tradition og forankring i folket, og ét af formålene er da også at genaktualisere folkebegrebet. ”Folk” skal reddes ud af kløerne på de grupperinger, der har voldført det ved deres populistiske anvendelse af begrebet, nemlig den politisk ukorrekte og politisk attraktive brug.  

Ses der over bidragene som helhed, er de ikke forankret arkivalsk. Det er vist kun Anne Lykke Poulsens artikel, der henviser til arkivalier. Ellers er det Grundtvig (folkeoplysningen), Hal Koch og Alf Ross (demokrati-debatten) og idrætshistoriske tidsskrifter mv., der er blandt de typiske referencer i artiklerne. Derudover henvises typisk til teoretikere. Og her er da også en hel del at komme efter. Jeg savner dog en højere grad af empirisk forankring, idet forskningen ellers let kan blive noget selvrefererende. Manglen på arkivalsk empiri er specielt iøjnefaldende set i lyset af, at en del af IFO's virksomhed er driften af Vartov-arkivet, hvis opgave det er at registrere, indsamle og opbevare arkivalier om de folkelige bevægelser, og stille disse til rådighed for forskning.

Et spændende forhold ved denne bog er, at 5 af bidragene er skrevet af forskere med tysk baggrund. Det giver i flere tilfælde anledning til spændende betragtninger, bl.a. i forbindelse med indkredsningen af folkebegrebet. Her er der en god gennemgang af oversættelsesvanskeligheder fra dansk til tysk. Volk har forskellige betydninger i vesttysk og østtysk tradition, særligt i den vesttyske tradition er begrebet belastet. Dette er en original måde at indkredse begrebet folk på, og her præsenteres der nogle virkelig spændende tanker.

Jeg vil gerne fremhæve Henning Eichbergs artikel, der slutter bogen af, Folk som bevægelsesbegreb. Han skelner mellem en substantialistisk og en konstruktivistisk opfattelse, og slår på at bruge en 3. vej, hvor folk i stedet skal opfattes som et bevægelsesbegreb. Bevægelsesbegrebet kendetegner både kropslig, følelsesmæssig og social bevægelse. Folk i bevægelsespraksis betyder derfor folk i bevægelse. Spørgsmålet om hvordan folk skal opfattes, kan derfor ikke besvares med det traditionelle hvem er og hvem er ikke folket, men med i hvilken retning bevæger folket sig. Det er ganske enkelt en fremragende artikel, og den er meget stimulerende. Artiklen er endvidere fyldt med de skarpt optrukne one-liners, der vækker fryd hos enhver sprogbruger, og der opstår en uimodståelig trang til at sætte små, fedtede understregninger i teksten.

Det er lækkert, lettere diffust, og det er meget lidt folkeligt. Som sagt vil den næppe skabe en ny, populær folkelig bevægelsespraksis med massemanifestationer af købelystne horder foran boghandlerne. Derimod kunne den godt gå hen og virke stimulerende i forhold til fremkomsten af ny forskning.

Jeg har benyttet mig af følgende hjemmesider i min læsning af bogen. Her findes en god introduktion til IFO, links til videre læsning mv.:

www.ifo-forsk.dk/

www.klim.dk/liste.asp?nav=1,79,77

Se bl.a. bind 3, anmeldt på denne side af Karin Conradsen, Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv.

www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/oplysbev.htm

Gerlev Idrætshøjskole

Vartov

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Forskning i bevægelse
Dansk fodbolds sande guldalder
De forbudte billeder