Menu
Forrige artikel

Wulfstan’s Voyage

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2378

Af Elisabeth Windmüller

Det andet bind i Vikingeskibsmuseets serie Maritime Culture of the North er udkommet. Første bind i serien omhandlede nordmanden Ottars rejser, og i dette bind behandles en anden søfarers rejseberetning, nemlig Wulfstans. Begge de herrers rejser er beskrevet i en oldengelsk udgave fra 1000-tallet af Orosius’ senromerske verdenshistorie, Historiae. Wulfstan menes at have været en erfaren rejsende, sandsynligvis hjemhørende i England, og i nærværende beretning fortælles om hans sejlads fra Hedeby til Truso, en handelsplads beliggende i det nuværende Polen.

Grundlaget for bogen er et tværfagligt seminar om Wulfstans rejse, der blev afholdt i Wismar i september 2004. Seminaret afholdtes og planlagdes af Vikingeskibsmuseet og Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern samt Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) i Leipzig. Seminaret blev afholdt året efter det succesfulde seminar om Ottars rejser, som blev til første bind i den nye bogserie. Denne bog blev anmeldt på historie-online i 2007, og da begge bind er bygget over samme skabelon, vil der forekomme en del gentagelser, som jeg dog har valgt at tage med, der kan jo være kommet nye læsere til siden.

På det, i høj grad, tværfaglige seminar blev emnerne inddelt i fire hovedgrupper: 1) Wulfstans beretning, 2) Den vestlige og centrale Østersøregion i det 9. og 10. århundrede, 3) Navigation på Østersøen, 4) Udveksling og kontrol. Disse fire emner er også bestemmende for inddelingen af bogen i fire hovedkapitler, som hver består af fire til ti bidrag af varierende omfang. I alt har 30 forskere, der tilsammen repræsenterer alle nationerne langs Wulfstans rute samt hans, formodede, hjemland bidraget til bogen. Det skal fremhæves, at der ikke blot er tale om en opsamling af seminar-indlæg; disse uddeltes til deltagerne på forhånd, og en eller flere forskere blev bedt om at forberede kommentarer til de enkelte indlæg. Man havde gode erfaringer fra det første seminar om Ottars rejser, hvor fremgangsmåden førte til frugtbare diskussioner. I dette tilfælde blev det til 19 forelæsninger og 13 kommenterende indlæg.

Det er ikke nemt at anmelde en bog med flere bidragydere retfærdigt, da det bliver for omfattende at omtale hvert enkelt bidrag; denne anmeldelse beskæftiger sig derfor med bogen som helhed. Men, uanset hvilket kapitel eller enkeltstående bidrag, man vælger at slå ned på, får man en grundig og velskrevet præsentation af det givne emne. Bogen kommer omkring stort set alle aspekter af Wulfstans omverden og af den gamle tekst, både sprogligt og indholdsmæssigt. Vi præsenteres blandt andet for emner som kulturudveksling, handel og handelspladser, og her må jeg fremhæve afsnittene om Hedeby og Truso, som giver en rigtig god opsummering af de arkæologiske undersøgelser, der gennem tiden er foretaget begge steder. Endvidere behandles emner som etniske grupper i regionen, politisk struktur, kristen mission samt skandinaver i skriftlige og arkæologiske kilder fra perioden. Og selvfølgelig spiller kapitlet om skibe og sejlruter en stor rolle, her kan man bl.a. læse om datidens skibstyper, baseret på samtidige afbildninger og arkæologiske fund. Der redegøres grundigt for Wulfstans rute og selve sejladsen samt fortælles udførligt, i ord og billeder, om en nutidig sejlads efter samme rute udført med en rekonstruktion af Skuldelev 1.

Afslutningsvis må jeg gentage mine ord fra anmeldelsen af bind 1: Det er svært at yde bogen og forfatterne fuld retfærdighed her, og der er da også mange flere oplysninger og indfaldsvinkler i bogen end de, jeg har nævnt. For bogen som helhed gælder, at den fremstår gennemarbejdet og absolut interessant. Og så er der tale om en god brugsbog, som tager højde for, at det nok fortrinsvis er fagfolk, der vil anskaffe sig bogen. Den centrale kilde optræder i sin helhed sammen med en tekstnær oversættelse, og der suppleres med en god og uddybende liste over de steder, der optræder i teksten. Der sluttes af med et ”summary”, som over syv sider giver et godt overblik over hovedkapitlerne og de vigtigste konklusioner.  En lille ting, der også bidrager til indtrykket af en bog, der skal bruges og ikke blot læses, er at listen over bidragydere, udover navn og profession, også indeholder kontaktoplysninger. Som i bind et er indekset inddelt i emner (”people”, ”places” o.s.v.), hvilket egentlig fungerer godt. ”General” er dog nu blevet til ”miscellaneous”, men dækker stadig over vidt forskellige opslagsord som for eksempel ”amber”, ”grave mounds” og ”pirate”. Men, alt i alt, har Vikingeskibsmuseet atter udgivet en bog, der formår at samle og formidle en stor mængde forskningsresultater fra mange forskellige forskningsområder. Og en bog, der med sit behagelige layout og mange udmærkede illustrationer, som i flere afsnit er virkelig fine og fyldestgørende, præsenterer sig nydeligt og som, uden tøven, kan kaldes god gedigen faglitteratur.

Til allersidst lige et par linjer om serien Maritime Culture of the North (MCN): Vikingeskibsmuseet valgte at lancere denne serie på grund af en stigende mængde spændende materiale vedrørende marine ressourcer og livet langs kysterne, som ikke kunne publiceres indenfor rammerne af museets eksisterende serie Ships and Boats of the North. Den nye serie fokuserer på en lang række maritime emner, som har et andet udgangspunkt end lige skibe, og vil hovedsageligt beskæftige sig med det samme geografiske område, som den gamle serie, nemlig Skandinavien og de nærtliggende baltiske lande samt Nordsøregionen. Det tredje bind i serien er allerede planlagt, det får titlen Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain og er skrevet af Ole Crumlin-Pedersen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fra Vikingetid til Valdemarstid
RUS - vikinger i øst
I krig med vikingerne