Menu
Forrige artikel

Udpegning af nationale kulturmiljøer

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 982

 

Kulturministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal pege på nationale kulturmiljøer i byer fra middelalderen til midten af 1800-tallet.

Ekspertudvalget skal komme med forslag til udpegning af særligt værdifulde kulturmiljøer i byerne med hovedvægt på bykerner i de middelalderlige købstæder. Hensigten er at sikre landets mest værdifulde og velbevarede bymiljøer fra middelalderen til midten af 1800-tallet, så deres bevaringsværdier fortsat vil være tydelige for eftertiden.

Baggrund for nedsættelse af ekspertudvalget

Baggrunden for udpegningen og ekspertudvalgets arbejde er den politiske aftale ’Opfølgning på evaluering af planloven af 15. juni 2022’, hvori der indgår en beslutning om sikring og udpegning af nationale kulturmiljøer. Den endelige udpegning vil komme til at indgå i de nationale interesser i kommuneplanlægningen og skal understøtte kommunernes arbejde med at sikre kulturmiljøernes bevaringsværdier.

Om udvalget

Udvalget består af en formand samt fire fageksperter, som er udvalgt på baggrund af deres ekspertise inden for arkitektur, historie og byplanlægning. Ekspertudvalgets medlemmer er:

·         Sigrid Dahlerup, afdelingschef i Kulturministeriet (formand)

·         Anna Mette Exner, cand. arch., indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur

·         Anne Mette Boye, cand. polyt. i urban design, ph.d. i byplanlægning, stadsarkitekt i Aarhus Kommune

·         Arne Høi, cand. arch., leder af Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering

·         Søren Bitsch Christensen, cand. mag., ph.d. i historie, stadsarkivar i Aarhus Stadsarkiv, adjungeret lektor på Aarhus Universitet og konstitueret leder af Dansk Center for Byhistorie

Ekspertudvalget sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udgangspunktet for udvalgets arbejde er et kommissorium, som mere præcist beskriver kriterier for forslag til udpegning, proces og tidsplan. Udvalgets arbejde præsenteres i en afsluttende rapport, der også beskriver de udpegede kulturmiljøer.

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Ifølge kommissoriet for udvalgsarbejdet skal bymiljøerne være: · opstået eller anlagt i perioden fra middelalderen til midten af 1800-tallet, og særligt bykerner i de middelalderlige købstæder vil blive prioriteret. · For inspiration og yderligere information om Danmarks købstæder kan du læse mere her: Dansk Center for Byhistorie Der skal lægges vægt på, at bymiljøet har: Side 2 · en intakt gadestruktur – altså et gadenet fra middelalderen eller frem til midten af 1800-tallet, som fortsat er tydeligt i bymiljøet. Se f.eks. på, om der er lavet moderne, retlinede gadegennembrud i byen. · en stor andel af karakteristiske bygninger med høj autenticitet, dvs. bygninger, som ikke er blevet kraftigt ombygget i moderne tid. · ældre og miljøskabende elementer, f.eks. brostensbelægninger, bybrønde eller havneinventar, der vidner om byens historie og forskellige aktiviteter gennem tiden. Ekspertudvalget har med udgangspunkt i kommissoriet besluttet: · At udgangspunktet for udpegningen er byer med købstadsprivilegier i middelalder og frem til midten af 1800-tallet. · At der dertil undersøges handelspladser, flækker, skipperbyer, fiskerlejer og tidlige fabriksbyer med tilstrækkelig bymæssighed og befolkning før 1850. · At byer fra industrialiseringens gennembrud efter ca. 1840, herunder stationsbyer, ikke medtages.

Kommunerne har ansvaret for at sikre værdifulde kulturmiljøer gennem kommuneplanlægningen, og de har tilsammen udpeget ca. 3800 kulturmiljøer af lokal, regional og national betydning.

Slots- og Kulturstyrelsen har allerede i dag udpeget 77 kulturmiljøer af national betydning inden for temaerne industri, erhvervshavne, kold krig og 2. verdenskrig.

[Historie-online.dk, den 9. januar 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 30: Bygdø, Oslo
Historisk vinsmagning
Kejser Neros genåbnede pragtpalads