Menu
Forrige artikel

Oldtidsfund under Apple-centeret i Viborg?

Kategori: Arkiv
Visninger: 2271

Arkæologerne ved Viborg Museum er i gang med en stor og omfattende prøvegravning på markerne ved Foulum, hvor Apple planlægger at opføre et nyt datacenter.

Det er et stort område, arkæologerne fra Viborg Museum nu undersøger: Et areal på ca. 100 ha, som rundt regnet svarer til 150 fodboldbaner. Arkæologerne får derved en fantastisk mulighed for at undersøge oldtiden i Foulum. Prøvegravningen sker med gravemaskiner, som graver mulden af i tre meter brede baner, hvorefter arkæologerne har mulighed for at se, om der har været aktivitet i oldtiden. Prøvegravningerne er efter ønske fra Apple sat i gang sideløbende med Viborg Kommunes planarbejde, således at arealet kan være klar til at blive bebygget, når grundlaget er på plads.

Det er et omfattende projekt, og det kræver ekstra arkæologer. Viborg Museum har måttet rekruttere ikke færre end fire dygtige arkæologer udefra til udgravningen i Foulum. En af de nyansatte arkæologer, Ida Westh Hansen, fortæller begejstret om projektet:” Udgravnin-gerne i Foulum er meget interessante, da det er en helt unik mulighed for at undersøge et stort, sammenhængende areal. Noget man som arkæolog sjældent får mulighed for. Nor-malt arbejder vi med mindre områder, som når eksempelvis en bygherre skal have anlagt en gylletank eller svinestald, eller der bliver lavet nye udstykninger. Det er til at se en ende på, men her forsætter markerne nærmest i det uendelige”.

Arkæologerne er spændte på, hvad de finder i Foulum. Arkæolog og projektleder Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum forventer, at der er interessante ting under mulden på marke-ne: ”Vi ved fra tidligere udgravninger, der blev foretaget forud for etableringen af Forskningscenter Foulum i starten af 1980’erne, at der under den sydvestlige del af forskningscenterets bygninger har ligget en bebyggelse fra yngre jernalder omkring 300-700 e.Kr.”

Der er på arealet, hvor arkæologerne graver, registreret fire gravhøje fra oldtiden, der dog i dag ligger i dyrket mark. Det er ikke sikkert, at der er væsentlige elementer bevaret af disse gravhøje, da der har været pløjet hen over dem i flere generationer, men grave i og omkring højene kan være gemt under mulden.
Mikkel Kieldsen fortæller videre: ” I forbindelse med, at Energinet anlagde elkabler i om-rådet tilbage i 2010, fandt vi en del af et hulbælte. Et hulbælte er en slags grænsemarkering eller forsvarsanlæg fra begyndelsen af jernalderen, hvor mange huller er gravet i et ca. fem meter bredt bælte i et op til flere kilometer langt forløb. Det fundne hulbælte formodes at have strakt sig fra Nørreådalen i syd til Tjele ådal i nord og det forventes således også, at en del heraf vil blive fundet ved prøvegravningerne”.

Det spændende ved at få denne mulighed for at grave så stort et areal, er at det giver indblik i udnyttelsen af landskabet i et større område op gennem oldtiden. 
Prøvegravningen forventes afsluttet med udgangen af 2015.
 
(august 2015)

 
 
 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Agatflis føjer nyt til Grønlands historie
Spændende stenalderhuse fundet ved Nibe
Blyamulet påkalder dæmoner